علم پیشین الهی و فعل اختیاری انسان  641
علم پیشین الهی و فعل اختیاری انسان

موضوع این مقاله علم پیشین الهی و ارتباط آن با فعل اختیاری انسان است. در این راستا، ماهیت و روش پیش‌بینی در بشر مورد دقت و بررسی قرار گرفته، مشخص می‌گردد که علم به فعل ...

قضا و قدر در آثار آیت الله میرزا مهدی اصفهانی  738
قضا و قدر در آثار آیت الله میرزا مهدی اصفهانی

نویسنده پس از مروری گذرا بر نظریات ابن سینا و ملاصدرا و سهروردی در مورد قضا و قدر، به تفصیل در مورد آراء میرزا مهدی اصفهانی سخن می‌گوید. اصفهانی در سخنان خود، درباره معنای کلمة ...

رابطة تقدیر و قضای الهی با افعال انسان در مدرسة کلامی قم  502
رابطة تقدیر و قضای الهی با افعال انسان در مدرسة کلامی قم

مسألة تقدیر و قضای الهی از مسائل بسیار برجسته در منظومة معرفتی شیعه است. این نوشتار به روش تحلیل گزاره‌ای رابطة تقدیر و قضای الهی را از نگاه دو عالم برجستة مدرسة کلامی‌ قم؛ شیخ ...

چند نکته در معنی تنزیلی و تأویلی «عدل»  518
چند نکته در معنی تنزیلی و تأویلی «عدل»

نویسنده به اختصار در مورد معنای تنزیلی عدل و به تفصیل در مورد معنی تأویلی عدل سخن گفته است. وی عدل را به وجود مقدس اهل بیت: تأویل می‌کند. سپس وجه جمع بین نصوص مربوطه ...

عوامل مؤثر در بروز مصیبت و نقش عدالت از دیدگاه آیات و روایات  500
عوامل مؤثر در بروز مصیبت و نقش عدالت از دیدگاه آیات و روایات

هدف از ابتلای پيامبران و اولیای الهی به مصایب، استحقاق بيشتر آنان براي کسب درجات است، اما هدف از ابتلاي انسان‌هاي عادي، تذكر، توبيخ و كفارۀ گناهان یا آزمون الهی و یا رشد و تکامل ...

منشأ اختلاف اشیاء: پژوهشی تطبیقی  401
منشأ اختلاف اشیاء: پژوهشی تطبیقی

نگارنده در این مقاله، دیدگاه‌های میرزا مهدی اصفهانی از یک سو، محدثان مانند ملا صالح مازندرانی از یک سوی، و نیز اندیشمندانی که ذهن فلسفی دارند، مانند صدرالدین شیرازی، ملاهادی سبزواری، میرداماد، فیض کاشانی را ...

شرور و عدل الهی  763
شرور و عدل الهی

یکی از مباحثی که مرتبط با بحث عدل می‌باشد، گفتگو از شرور و بلایایی است که در حیات آدمی‌ به چشم می‌آید. چگونگی ارتباط این دو با هم پهنه‌ای از آراء و نظرات گوناگون را ...

احادیث بداء و طینت در منابع حدیثی اهل تسنن  494
احادیث بداء و طینت در منابع حدیثی اهل تسنن

این مقاله تلخیص و بازنویسی یکی از مباحث میرحامد حسین نیشابوری لکهنوی از کتاب "استقصاء الإفحام" اوست که در آن، احادیث بداء و طینت را در منابع اهل تسنن نشان داده است. وی با استناد ...

صفحه از 2
تعداد موارد : 9