بازدید : 1589

علم پیشین الهی و فعل اختیاری انسان

چکیده : موضوع این مقاله علم پیشین الهی و ارتباط آن با فعل اختیاری انسان است. در این راستا، ماهیت و روش پیش‌بینی در بشر مورد دقت و بررسی قرار گرفته، مشخص می‌گردد که علم به فعل اختیاریِ آیندة دیگران، با علوم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید رحیمیان
پديدآورنده : علیرضا رحیمیان
بازدید : 1713

قضا و قدر در آثار آیت الله میرزا مهدی اصفهانی

چکیده : نویسنده پس از مروری گذرا بر نظریات ابن سینا و ملاصدرا و سهروردی در مورد قضا و قدر، به تفصیل در مورد آراء میرزا مهدی اصفهانی سخن می‌گوید. اصفهانی در سخنان خود، درباره معنای کلمة قدریّه در روایات و اشکال ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس شاه منصوری
بازدید : 1474

رابطة تقدیر و قضای الهی با افعال انسان در مدرسة کلامی قم

چکیده : مسألة تقدیر و قضای الهی از مسائل بسیار برجسته در منظومة معرفتی شیعه است. این نوشتار به روش تحلیل گزاره‌ای رابطة تقدیر و قضای الهی را از نگاه دو عالم برجستة مدرسة کلامی‌ قم؛ شیخ کلینی و شیخ صدوق بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوذر نوروزی
بازدید : 1376

چند نکته در معنی تنزیلی و تأویلی «عدل»

چکیده : نویسنده به اختصار در مورد معنای تنزیلی عدل و به تفصیل در مورد معنی تأویلی عدل سخن گفته است. وی عدل را به وجود مقدس اهل بیت: تأویل می‌کند. سپس وجه جمع بین نصوص مربوطه در این موارد را بیان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین درگاهی
بازدید : 1437

عوامل مؤثر در بروز مصیبت و نقش عدالت از دیدگاه آیات و روایات

چکیده : هدف از ابتلای پيامبران و اولیای الهی به مصایب، استحقاق بيشتر آنان براي کسب درجات است، اما هدف از ابتلاي انسان‌هاي عادي، تذكر، توبيخ و كفارۀ گناهان یا آزمون الهی و یا رشد و تکامل آنهاست. پس حوادث و مصایب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صدیقه نصیراوغلی خیابانی
پديدآورنده : ناهید رئیسی
بازدید : 1267

منشأ اختلاف اشیاء: پژوهشی تطبیقی

چکیده : نگارنده در این مقاله، دیدگاه‌های میرزا مهدی اصفهانی از یک سو، محدثان مانند ملا صالح مازندرانی از یک سوی، و نیز اندیشمندانی که ذهن فلسفی دارند، مانند صدرالدین شیرازی، ملاهادی سبزواری، میرداماد، فیض کاشانی را به طور تطبیقی بررسی می‌کند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد بیابانی اسکویی
بازدید : 1917

شرور و عدل الهی

چکیده : یکی از مباحثی که مرتبط با بحث عدل می‌باشد، گفتگو از شرور و بلایایی است که در حیات آدمی‌ به چشم می‌آید. چگونگی ارتباط این دو با هم پهنه‌ای از آراء و نظرات گوناگون را پیش روی هر محققی می‌نهد. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدحسن افتخارزاده
بازدید : 1507

احادیث بداء و طینت در منابع حدیثی اهل تسنن

چکیده : این مقاله تلخیص و بازنویسی یکی از مباحث میرحامد حسین نیشابوری لکهنوی از کتاب "استقصاء الإفحام" اوست که در آن، احادیث بداء و طینت را در منابع اهل تسنن نشان داده است. وی با استناد به منابع تسنن، به آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الحسین طالعی
پديدآورنده : میرحامد حسین نیشابوری لکهنوی
بازدید : 1817

سعادت و شقاوت از منظر روایات باب السعادة و الشقاء کتاب کافی

چکیده : نویسنده در این گفتار، که شرحی بر سه حدیث باب السعادة و الشقاء کتاب کافی است، پس از تعریف کلمه سعادت و شقاوت، سه حدیث یاد شده را توضیح داده، به گونه‌ای که شبهة جبر را که از ظاهر آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا کریمی
پديدآورنده : عبد الکریم همایونی