بازدید : 1427

جایگاه «کتب لغت، بافت و مصداق» در فرایند فهم معنا (با تأکید بر روایات تفسیری)

چکیده : کشف معنای روایت، هدف نهایی پژوهش های حدیثی است؛ به طوری که عناصر متعددی در دستیابی به این معنا نقش دارند. از جمله این عناصر می توان به « کتب لغت، بافت و مصادیقِ معنای یک واژه » به عنوان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر بنی عصار
بازدید : 1346

مفهوم‏ شناسی و نسبت سنجی دو اصطلاح «حدیث» و «سنّت»

چکیده : تصوّر رایج در اندیشه و زبان حدیث پژوهان، این همانی میان دو ا صطلاح « سنّت» و «حدیث» ا ست .این تصوّر آفات پژوه شی فراوانی را در حوزه اندیشه ای و کارکردی «حدیث» ایجاد نموده ا ست. اما اصطلاح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد حسن حکیم
پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی
بازدید : 1460

پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلی

چکیده : رجالیان در بازشناسی حال راویان و بحث در بارۀ وثاقت و یا ضعف ایشان افزون بر توثیقات فردی و خاص گاه درمواردی با استناد به قواعدی کلی و فراگیر، گروهی از راویان را در شمار موثقان وارد کرده و به اعتبار روایاتشان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدصادق بخشی جویباری
بازدید : 1119

شخصیت‏ شناسی احمد بن ادریس قمی

چکیده : احمد بن ادریس قمی از طایفه ا شعری و از راویانی ا ست که او را به وثاقت ستوده اند. دارای کتابی به نام نوادر بوده و جنبه انتقال دهندگی میراث حدیثی اصحاب در او برجسته است. وی میراث روایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید جمال الدین موسوی
بازدید : 1243

نقد تاریخی احادیث در تفسیر المیزان

چکیده : واقعیت های تاریخی و حوادثی که در پرتو اسناد تاریخی ثبت شده اند، از جمله معیارهایی است که در نقد روایات مورد استناد قرار می گیرند. علامه طباطبایی در ذیل بحث های روایی المیزان، از این مهم غافل نبوده و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : کیومرث رجبی
بازدید : 1273

نقد شیوه‏ های تبلیغ و اطلاع ‏رسانی عصر مدرنیته برپایه سیره تبلیغی امام علی علیه السلام

چکیده : تبلیغ، فرآیند انتقال پیام از سوی فرستنده آن، باهدف تأثیرگذاری و اقناع مخاطب است. در تبلیغات مدرن امروزی، كاربرد شیوه ها و ا ستفاده از ابزارها، تنو ّع افسار گسیخته ای پیدا كرده. و جبر و تحمیل پیام، جایگزین اختیار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمدجواد حسینی فالحی
پديدآورنده : علی شیرخانی
پديدآورنده : مقصود رنجبر