اثبات جبر با تمسک به قضا و قدر

چگونه انسان در کارهایش اختیار دارد در حالی که اگر خداوند براى انسان ، كارى مثل خوردن شراب را تقدير كرده باشد ، ولى انسانْ آزاد باشد كه آن را ترك كند و اين كار را انجام ندهد، خداوند ، مغلوب و انسان ، غالبْ فرض مى شود؟
 1484

تعارض تقدیر و تدبیر

اگر امور زندگی با تقدیر الهی تنظیم شده پس چگونه می توانیم در مورد آینده ی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری و تدبیر کنیم؟
 3013

منافات نداشتنِ تقدیر، با اراده انسان

اگر شهادت امام حسین(ع) ، تقدیر حتمی خداوند است و بارها پیشگویی شده ، قاتلان ، چه تقصیری دارند؟
 1465
صفحه از 2
تعداد موارد : 13