پاسخ به شبهه جبر در حدیث حضرت عبدالعظیم

شرح حدیث های حضرت عبد العظیم در باره شبهه جبر چیست؟
 1311

اختیار انسان از دیدگاه معتزله و تشیع

تفاوت دیدگاه معتزله و تشیع در مورد اختیار انسان چیست؟
 2282

سعادت و شقاوت

سعادت و شفاوت چیست؟
 2262

جبر و تمسّك به توحيد اَفعالى

مگر ما قائل به توحيد اَفعالى خداوند نیستیم كه بر اساس آن ، فاعل همه افعال ، خداست؟ در قرآن می خوانیم: «وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ» (صافات آیه 96). با این حساب آیا ما در اعمالمان مجبور نیستیم؟
 1182

اثبات جبر با تمسک به قضا و قدر

چگونه انسان در کارهایش اختیار دارد در حالی که اگر خداوند براى انسان ، كارى مثل خوردن شراب را تقدير كرده باشد ، ولى انسانْ آزاد باشد كه آن را ترك كند و اين كار را انجام ندهد، خداوند ، مغلوب و انسان ، غالبْ فرض مى شود؟
 1425

تعیین سعادت و شقاوت در شکم مادر

این حدیث پیامبر(ص) آیا به معنای جبر انسان در رفتارهایش نیست؟ السَّعیدُ مَن سَعِدَ فی بَطنِ امِّهِ، و الشَّقِی مَن شَقِی فی بَطنِ امِّهِ؛ خوشبخت از همان شکم مادر خود خوشبخت است و بدبخت از همان شکم مادر خود، بدبخت است. (کنز العمّال، ص 491)
 5045