بازدید : 48

بررسی معاد جسمانی قرآنی ـ حدیثی از دیدگاه مکتب خراسان

چکیده : کتب معارفی خراسان مـدعی انحصـار معـارف دینـی در معـارف وحیـانی بـوده و مبـانی فلسفی و عرفانی را در تبیین معارف دینـی جـایز نمـی شـمارد و قایـل بـه تفکیـک معـارف بشری از معارف وحیانی است. لذا معاد جسمانی ارائـه شـده از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین افشاری
بازدید : 62

اخلاق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزه های دینی

چکیده : بیگمان علم دین و علم طب، نقش سترگی در قوام و دوام جامعـه بـه دوش دارنـد؛ چـه این که وظیفه علم دین سلامت روح انسـان اسـت و وظیفـه علـم طـب سـلامت جسـم انسان (همان مرکب). بنا بر این، صـاحبان هـر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
بازدید : 104

ائمه (ع) و راهکارهای نقل، فهم و نقد حدیث

چکیده : حدیث در طول تـاریخ خـود متأسـفانه دچـار آسـیب هایی جـدی و گـاهی بـس خطرنـاک همچون وضع شده است و پیشوایان دین و دانشمندان مسلمان با درک ایـن مطلـب، از دیرباز به مقابلـه بـا آن برخاسـته اند. اهـل بیـت عصـمت و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 63

روش شناسی سید محسن امین در کتاب البحر الزخار

چکیده : کتاب البحر الزخار فی شرح احادیث ائمه اطهار از تألیفات سیدمحسن امین است. ایشان شیوه جدیداطمینان به صدور عین واژه هـا از معصـوم را مـالک اسـتنباط احکـام دانسته و با رویکردی متعادل، بین اخبار یان و اصولیان، بـدون اسـتفاده از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر بنی عصار
بازدید : 37

تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت(ع)

چکیده : نوشتار پیش رو به موضوع بررسـی اعتبـار سـندی و مفهـوم سـخنان اهـل بیـت در تربیت جنسـی کـودک پرداختـه اسـت. نویسـنده قصـد دارد در کنـار بررسـی اعتبـار ایـن روایات، توصیه هایی را که از روایات به دسـت مـیآیـد، دسـته بنـدی کـرده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین افشاری
بازدید : 95

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

چکیده : هر چند از شیخ مرتضی انصاری در تفسیر قرآن میراث مکتوبی در دسـترس نیسـت، لکن با مطالعه در آثار متعدد فقهی و اصولی ایشـان، میتـوان نتیجـه گرفـت کـه وی در تفسیر قرآن دارای نظریه تفسیری بوده است. تحلیل روش تفسیری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد