بازدید : 553

اسماعیل بن مرّار در آینه نقد

چکیده : پژوهش حاضر با عنوان «اسماعیل بن مرار در آینه نقد» به دنبال آن بوده تا به شناسایی این راوی در میان افرادی با نام‌های مشابه پرداخته و پرده از روی وثاقت یا عدم وثاقت این فرد بردارد؛ به این منظور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فریبا رضازاده کهنکی
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری
بازدید : 577

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

چکیده : موضوع این تحقیق بررسی وثاقت برقی و اعتبار روایات او با تأکید بر مشایخ وی در کتاب المحاسن است. هدف اصلی این تحقیق تعیین اعتبار اساتید برقی و روایات ایشان و هدف فرعی آن تعیین اعتبار روایات کتب متأخر و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اکبر توحیدلو
بازدید : 608

تأثیر شناخت احکام حکومتی در فهم حدیث

چکیده : فهم حدیث و حل تعارض مفهومی احادیث زمانی حاصل می‌شود که مقصود و جایگاه صدور روایت‌ها به درستی تببین شود. نخستین دستورات حکومتی اسلام، در حکومت پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ص)، متناسب با نیاز و وضعیت جامعه و مخاطبان آن زمان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققیان
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 473

ارزیابی «نقل به معنا» و «تصحیف» در الجامع الصغیر

چکیده : الجامع‌ الصغیر، یکی از جوامع روایی معروف اهل سنت است که با روش الفبایی(بر حسب ابتدای روایات) تدوین شده است. این تحقیق به بررسی موارد تصحیف و نیز میزان روش‌مندی کتاب مذکور در «نقل به معنا»ی روایات پرداخته است. پژوهش حاضر، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی همدانی
بازدید : 506

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمه‌های نهج البلاغه

چکیده : در زبان فارسی وام واژه‌های بسیاری وجود دارد که از عربی به این زبان راه یافته، ولی پس از ورود به فارسی معنای جدیدی یافته است. این واژگان - که در این مقاله «کلمات فاعربی» خوانده شده‌اند - در هر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی خنیفرزاده
بازدید : 876

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه‌بندی و تحلیل پژوهش‌ها

چکیده : مقدمۀ ارزیابی علمی رویکرد خاورشناسان به حدیث امامیه، مواجهه بدون واسطه با نگاشته‌های آنان است. این مهم جز با تتبع گسترده در میراث مکتوب آنان و مطالعۀ موردی هر یک از آنها میسر نخواهد بود. این نوشتار - که برآیند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حسن نیا
پديدآورنده : علی راد