بازدید : 1194

بازنگری حدیث تردّد

چکیده : حدیث تردّد، حدیثی قدسی است که به باب عظیمی‌از ابواب معارف الهی اشاره دارد. و آن اتّم الاختیار بودن ذات مقدّس الهی است. با مفهوم‌شناسی حدیث، سه اختیار طولی و تو در تو برای خداوند قابل اثبات است. عدّه‌ای از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهناز فرحمند
بازدید : 1215

چیستی عدل

چکیده : نگارنده شش نکته از مباحث عدل الهی را به بحث می‌گذارد: حوزۀ بحث عدل الهی، تعاریف عدل در اندیشۀ بشری، تعریف عدل بر مبنای نصوص وحیانی (معنای تنزیهی)، توحید و عدل به عنوان اساس دین و پیوستگی ...

نویسنده :

 أصدرها : مجید میلانی
بازدید : 1213

گزارشي انتقادي از ديدگاه ويليام راو در باب مسئلۀ قرينه‌اي شرّ

چکیده : مسئلۀ قرينه‌اي شرّ" به صورت استقرايي و پسيني مدعي اين مطلب است كه مبناي معقولي براي اعتقاد به وجود خداي دانا و تواناي مطلق با وجود شرور گزاف، بي‌وجه و كثيري كه در اطراف خود مي‌بينيم، وجود ندارد. ويليام راو ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر مهدی بخشی زاده
بازدید : 1205

بداء در نصوص وحیانی و آراي فلسفيان؛ پژوهشی تطبیقی

چکیده : در این نوشتار، آموزۀ بداء از دیدگاه نصوص وحیانی و مکاتب فلسفی بررسی می‌شود. اهمیت عقیده به بداء، ادلّۀ قرآنی بداء، تعریف بداء، نظریۀ نسخ در وقوع بداء، علم الهی در بحث بداء، ارتباط دعا با بداء، ظهور سعۀ قدرت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا بهشادفر
بازدید : 1273

فلسفة تفاوت­های جنسیتی از منظر عدل الهی

چکیده : بحث «عدل» از مباحث گسترده و پردامنه در فرهنگ اسلام و از ضروریات مذهب شیعه به شمار می‌رود. از دلایل مهم این امر، تأکید فراوان قرآن کریم بر معیار و میزان بودن «عدل» در ساحت­های مختلف اعتقاد، اخلاق و عمل، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نهله غروی ناینی
پديدآورنده : راحله کاردوانی