علی صدرایی خویی
11 شهریور 1400
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (6)  22
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (6)

دعای وداع ماه رمضان

علی صدرایی خویی
4 شهریور 1400
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (5)  12
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (5)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (4)  48
شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (4)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (3)  7836
شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (3)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (2)  7770
شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (2)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه  77
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای 44 صحیفه سجادیه (3)  68
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه (3)

دعای اول ماه رمضان

شرح دعای 44 صحیفه سجادیه (2)  68
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه (2)

دعای اول ماه رمضان

شرح دعای 44 صحیفه سجادیه  58
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه

دعای اول ماه رمضان

صفحه از 9
تعداد موارد : 85