بار خدايا! زبانم را به هدايت گويا كن و به من تقوا الهام فرما  459
بار خدايا! زبانم را به هدايت گويا كن و به من تقوا الهام فرما

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

در مسیر حق  117
در مسیر حق

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

توحید در عمل و نیت انسان  141
توحید در عمل و نیت انسان

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

اجتناب از انفاق بر غیر مستحق ـ رفع کسالت در عبادت  109
اجتناب از انفاق بر غیر مستحق ـ رفع کسالت در عبادت

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

رابطه انسان با جامعه  114
رابطه انسان با جامعه

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

معاشرت با مردم  85
معاشرت با مردم

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

مکارم اخلاق  73
مکارم اخلاق

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

دعای طلب باران (2)  70
دعای طلب باران (2)

شرح دعای نوزدهم (دعای طلب باران) صحیفه سجادیه

دعای طلب باران (1)  68
دعای طلب باران (1)

شرح دعای نوزدهم (دعای طلب باران) صحیفه سجادیه

صفحه از 2
تعداد موارد : 20