فراز ششم دعای 22 صحیفه سجادیه  8
فراز ششم دعای 22 صحیفه سجادیه

شرح دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه

دعا در زمان نگرانی ها  31
دعا در زمان نگرانی ها

شرح دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه

بار خدايا! زبانم را به هدايت گويا كن و به من تقوا الهام فرما  635
بار خدايا! زبانم را به هدايت گويا كن و به من تقوا الهام فرما

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

در مسیر حق  192
در مسیر حق

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

توحید در عمل و نیت انسان  211
توحید در عمل و نیت انسان

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

صفحه از 3
تعداد موارد : 27