شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (3)  39
شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (3)

طلب بخشش و رحمت از خدای تعالی

شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (2)  20
شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (2)

طلب بخشش و رحمت از خدای تعالی

شرح دعای 39 صحیفه سجادیه  25
شرح دعای 39 صحیفه سجادیه

طلب بخشش و رحمت از خدای تعالی

شرح دعای 38 صحیفه سجادیه  94
شرح دعای 38 صحیفه سجادیه

عذرخواهی از تضییع حقوق مردم

شرح دعای 37 صحیفه سجادیه (3)  99
شرح دعای 37 صحیفه سجادیه (3)

دعا در اعتراف به ناتوانی از شکر

شرح دعای 37 صحیفه سجادیه (2)  91
شرح دعای 37 صحیفه سجادیه (2)

دعا در اعتراف به ناتوانی از شکر

شرح دعای 37 صحیفه سجادیه  90
شرح دعای 37 صحیفه سجادیه

دعا در اعتراف به ناتوانی از شکر

صفحه از 7
تعداد موارد : 67