فراز ششم دعای 22 صحیفه سجادیه  160
فراز ششم دعای 22 صحیفه سجادیه

شرح دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه

فراز هشتم و نهم دعای 21 صحیفه سجادیه  114
فراز هشتم و نهم دعای 21 صحیفه سجادیه

شرح دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه

دعا در زمان نگرانی ها  78
دعا در زمان نگرانی ها

شرح دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه

صفحه از 4
تعداد موارد : 40