شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (3)  20
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (3)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (2)  44
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (2)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه  40
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

علی صدرایی خویی
25 شهریور 1400
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (8)  69
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (8)

دعای وداع ماه رمضان

علی صدرایی خویی
18 شهریور 1400
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (7)  57
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (7)

دعای وداع ماه رمضان

علی صدرایی خویی
11 شهریور 1400
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (6)  64
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (6)

دعای وداع ماه رمضان

علی صدرایی خویی
4 شهریور 1400
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (5)  51
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (5)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (4)  88
شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (4)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (3)  10177
شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (3)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (2)  10118
شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (2)

دعای وداع ماه رمضان

صفحه از 9
تعداد موارد : 90