نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

چکیده : حفظ کرامت انسان به عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزههای دینی است. نادیده گرفتن این حق، مانع کمال انسان است. بسیاری از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) بیانگر مولفه های کرامت انسانی است که در کمال بخشی انسان نقش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صغری صالحی
پديدآورنده : علی سروری مجد

تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا(ع)

چکیده : مناظره عِمران صابی با امام علی بن موسی الرضا(ع) سه محور عمده دارد: ذات و صفات الهی، کیفیت آفرینش و ویژگیها و اقسام آفریدگان. اهتمام نوشتار پیشِ رو بر بسط و شرح محور دوم(کیفیت آفرینش) است. این مقاله میکوشد تا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد شمسی
پديدآورنده : عباس جوارشکیان

راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي با تأكيد بر مناظرات و احتجاجات

چکیده : اين نوشتار راهبردهای امام رضا(ع) را در تقریب ادیان و مذاهب واکاوی کرده است؛ با اين هدف كه این راهبردها را برای وحدت مذاهب اسلامی در جهان معاصر شناسایی و معرفی کند. امام رضا(ع) همچون دیگر امامان(ع) با برخورداری از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه خادمی
پديدآورنده : عشرت صادقی
پديدآورنده : ام البنين چابکی

نویسنده :

 

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی

چکیده : انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار میگیرد که برخی از این انتخابها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهمترین انتخابهای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی رفسنجانی مقدم
پديدآورنده : محمدرضا علمی سولا
پديدآورنده : علی محمدیان

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی

چکیده : رفاه اقتصادی همراه با دینداری از مهمترین دغدغه های زندگی فردی و اجتماعی است. بدینسان که در جوامع اسلامی نوعی تضاد فکری و تالش عملی وجود دارد که نتیجهسوء فهم از گزارههای دینی است؛ درنتیجه برخی باوجود کشش باطنی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی حسینی
پديدآورنده : مصطفی احمدی فر

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا(ع) با دگرهای گفتمانی

چکیده : تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا(ع) با دگرهای گفتمانی (مبانی قرآنی کلامی ساختبندی هویت اسلامی) عصر حضرت رضا(ع) صحنه برآمدن جریانها و گفتمانهای بسیاری در جهان اسالم است. این گفتمانها در دو سطح درونگفتمانی و برونگفتمانی قابل تشخیص ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منصور میراحمدی
پديدآورنده : امیر رضائی پناه

امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه

چکیده : یکی از فرقه های مهم کلامی در عصر امام رضا(ع) «اهل حديث» بود. آنان بر ظاهر آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه میکردند یا با اثبات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری

مفهوم و جايگاه حرم در فرهنگ اسلامي

چکیده : ”حرم“ در فرهنگ اسلامي مکان يا زماني مقدس است و بسياري از امور مباح در شرایط ديگر در آن (حرم)ممنوع و حرام است. مفهوم و حکمت اين محدوديتها که در آداب و احکام مربوط به حرم وضع شده، در چهارچوب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : شکرالله خاکرند

واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در سیره امام رضا(ع)

چکیده : وجود مسائل فرهنگی در دوران امامت حضرت رضا(ع)، لزوم بازنگری در فرهنگ اسلامی به ویژه فرهنگ تشیع را اقتضا میکرد. در این راستا ایشان با روشنگری و استفاده از زمینه های موجود توانسته اند با انجام فعالیتهای فرهنگی گسترده به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد جهانگیر فیض‌آبادی
پديدآورنده : میثم فرخی
صفحه از 3
تعداد موارد : 30