تحلیل گونه شناسی روایات تفسیری معصومین(علیهم السلام)

چکیده : روایات تفسیری معصومین از دو جهت حائز اهمیت اند: 1ـ حجیت روایات تفسـیری 2- گونه های روایات تفسیری. مراجعه به کتب تفسیری و ارزیابی روایات موجود در آنها نشان می دهـد کـه ایـن روایـات، به لحاظ دارا بودن کارکردهای متفاوت، به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیده زینب وحدتی شبیری

نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

چکیده : مجاهد بن جبر از معروف ترین مفسران تابعی در قرن دوم و از موثرترین شـاگردان ابـن عباس است. تفسیر وی تنها تفسیر باقی مانده از دوران تـابعین اسـت. از مجمـوع 7910 روایت که در این تفسیر آمده، 9210 روایت آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نصرت نیل ساز
پديدآورنده : الهام زرین کلاه

دین و ارتباطات انسان

چکیده : دین که همان پیام، قانون، برنامه و آیینی است که از مبدا هستی سرچشـمه مـی گیـرد، مخاطبش انسان است و کاملا ماهیت و کاربردهای ارتباطی دارد. مهمترین بخشی کـه ماهیت و کارکرد ارتباطی دین را به خوبی آشکار می کند، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حجت الله بیات

اربعین نگاری در فرهنگ اسلامی

چکیده : فرهنگ چهل حدیث نویسی در اسلام سابقه دیرینه دارد و ریشه در حدیث نبـوی(منن حفظ علی امتی اربعین حدیثا یحتاجون الیه من امر دینهم بعثه الله یوم القیامة فقیها عالما)دارد. در ایـن مقالـه پـس از بیـان فهرسـت اربعـین نویسـی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید اسحاق حسینی کوهساری

وارثان زمین در آیات مهدویت

چکیده : در قرآن کـریم، آیـاتی وجـود دارد کـه در آنهـا بحـث از وارثـان نهـایی زمـین، مالکـان و خلفای الهی بر زمین مطرح و در آیاتی چون 905 سـوره انبیـا، 55 سـوره نـور و 5 سـوره قصص سخن از ور اثت مستضعفان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین سروش
پديدآورنده : شعبان نصرتی
پديدآورنده : محمد رکعی
صفحه از 2
تعداد موارد : 15