بازدید : 1451

سعد بن عبدالله و گستره ی فعالیت علمی حوزه حدیثی قم

چکیده : تمرکز بر راویان هر حوزه در بررسی حوزه های حدیثی و شناخت گرایش نحله های فکـری در دوره های گذشته امری لازم بـه شـمار مـی رود. نگاشـته حاضـر از همـین رو، بـا روش کتابخانـه ای و رویکـردی توصـیفی، تحلیلـی نسـبت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدتقی شاکر
بازدید : 1489

بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

چکیده : کار جوهر انسـان و مایـه سـعادت دنیـوی و اخـروی او اسـت. در اسـلام بـه مقولـه کـار و مؤلفـه های آن، اهمیـت بسـیاری داده شـده اسـت. تعـداد روایـات ذکـر شـده از پیـامبر اکرم(ص) و ائمـه معصـومین(ع) در موضـوع کـار و بایـدها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر رفیعی
پديدآورنده : اعظم باباخانیاه
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
بازدید : 530

تحلیل گونه شناسی روایات تفسیری معصومین(علیهم السلام)

چکیده : روایات تفسیری معصومین از دو جهت حائز اهمیت اند: 1ـ حجیت روایات تفسـیری 2- گونه های روایات تفسیری. مراجعه به کتب تفسیری و ارزیابی روایات موجود در آنها نشان می دهـد کـه ایـن روایـات، به لحاظ دارا بودن کارکردهای متفاوت، به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیده زینب وحدتی شبیری
بازدید : 546

نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

چکیده : مجاهد بن جبر از معروف ترین مفسران تابعی در قرن دوم و از موثرترین شـاگردان ابـن عباس است. تفسیر وی تنها تفسیر باقی مانده از دوران تـابعین اسـت. از مجمـوع 7910 روایت که در این تفسیر آمده، 9210 روایت آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نصرت نیل ساز
پديدآورنده : الهام زرین کلاه
بازدید : 519

دین و ارتباطات انسان

چکیده : دین که همان پیام، قانون، برنامه و آیینی است که از مبدا هستی سرچشـمه مـی گیـرد، مخاطبش انسان است و کاملا ماهیت و کاربردهای ارتباطی دارد. مهمترین بخشی کـه ماهیت و کارکرد ارتباطی دین را به خوبی آشکار می کند، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حجت الله بیات
بازدید : 1100

اربعین نگاری در فرهنگ اسلامی

چکیده : فرهنگ چهل حدیث نویسی در اسلام سابقه دیرینه دارد و ریشه در حدیث نبـوی(منن حفظ علی امتی اربعین حدیثا یحتاجون الیه من امر دینهم بعثه الله یوم القیامة فقیها عالما)دارد. در ایـن مقالـه پـس از بیـان فهرسـت اربعـین نویسـی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید اسحاق حسینی کوهساری
بازدید : 613

وارثان زمین در آیات مهدویت

چکیده : در قرآن کـریم، آیـاتی وجـود دارد کـه در آنهـا بحـث از وارثـان نهـایی زمـین، مالکـان و خلفای الهی بر زمین مطرح و در آیاتی چون 905 سـوره انبیـا، 55 سـوره نـور و 5 سـوره قصص سخن از ور اثت مستضعفان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین سروش
پديدآورنده : شعبان نصرتی
پديدآورنده : محمد رکعی