مُهر شدن قلب  3182
مُهر شدن قلب

حضرت عبد العظيم عليه السلام: ابراهيم بن ابى محمود گفت: از امام رضا عليه السلام تفسير آيه شريف: ( خداوند، بر دل‌ها و شنوايى آنان، ختم نهاد) را پرسيدم . امام فرمود : «ختم، [همان‌] طبع (مُهر زدن) بر دل كافران به سبب كُفر آنهاست ...

ناسپاسى  1730
ناسپاسى

امام رضا عليه السلام: «كسى كه از صاحبان نعمتْ سپاس‌گزارى ننمايد ، از خداوند بزرگ [در برابر الطاف او ] سپاس‌گزارى نكرده است» .

دعا ، توبه و استغفار  1921
دعا ، توبه و استغفار

حضرت عبد العظيم عليه السلام : ابراهيم بن ابى محمود گفت : به امام رضا عليه السلام گفتم : در باره حديثى كه از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‌كنند كه «خداوند - تبارك و تعالى - هر شب به آسمان دنيا ...

پاسخ به شبهه جبر  3029
پاسخ به شبهه جبر

ابو حنيفه روزى از نزد صادق عليه السلام برمى‌گشت ، كه موسى بن جعفر عليه السلام با او رو به رو گرديد . ابو حنيفه گفت : اى جوان ! معصيت (گناه)، از ناحيه چه كسى است ؟ موسى بن جعفر عليه السلام فرمود : «از ...

قضا و قدر  1902
قضا و قدر

امام رضا عليه السلام فرمود : «هشت چيز است كه جز به قضا و قدرِ خداوند نيست : خواب ، بيدارى ، توانايى ، ناتوانى ، تن‌درستى ، بيمارى ، مرگ و زندگى» .