قدرت مسلمانان و عدم تشبه به كفّار  113
قدرت مسلمانان و عدم تشبه به كفّار

موهاى سفيد را تغيير دهيد (رنگ كنيد) و خود را شبيه يهود نكنيد. امام عليه السلام فرمود: اين سخن را پيامبر صلى الله عليه و آله زمانى فرمود كه پيروان اسلام اندك بودند، امّا امروز كه اسلام گسترش يافته، و نظام اسلامى استوار شده، هر ...

جاذبه و دافعه  99
جاذبه و دافعه

كسى كه نزديكانش او را رها سازند، آنها كه دورند او را مىبرند

عفو هنگام قدرت  116
عفو هنگام قدرت

هنگامى كه بر دشمنت پيروز شدى عفو را شكرانه اين پيروزى قرار ده

چگونه با مردم زندگى كنيم؟  130
چگونه با مردم زندگى كنيم؟

با مردم آنچنان معاشرت كنيد كه اگر مرديد براى شما اشك بريزند، و اگر زنده مانديد با اشتياق به سوى شما آيند

سه دستور اخلاقى (شجاعت، حياء و فرصت)  161
سه دستور اخلاقى (شجاعت، حياء و فرصت)

ترس با نااميدى و يأس مقرون است، و شرم و كمرويى با محروميت، و فرصتها مىگذرد همچون عبور ابرها، پس فرصتهاى نيك را غنيمت شماريد

چهار صفت ناپسند  113
چهار صفت ناپسند

بخل ننگ است، ترس نقصان است و فقر شخص زيرك را از بيان دليلش گنگ مىسازد، و شخصى كه فقير است در شهرش نيز غريب و بيگانه است

درس توحيد و خداشناسى  106
درس توحيد و خداشناسى

تعجّب كنيد از اين انسان كه با يك قطعه «پى» مىبيند، و با قطعه «گوشتى» سخن مىگويد، و با «استخوانى» مىشنود و از «شكافى» نَفس مىكشد. (يعنى اين كارهاى بزرگ و حياتى را با اين وسائل كوچك انجام مىدهد

سؤال كردن- از خود راضى بودن  99
سؤال كردن- از خود راضى بودن

پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست، و انسان از خودراضى، دشمنان او فراوانند

عامل تحقير، ذليل و توهين  98
عامل تحقير، ذليل و توهين

هر كس طمع در درون داشته باشد خود را حقير كرده، و كسى كه ناراحتىهايش را فاش كند به ذلت خويش راضى شده، و كسى كه زبانش را بر خود امير كند شخصيت خود را پايمال كرده است

فتنه  97
فتنه

هر شخص گرفتارى را نمىتوان سرزنش كرد (چه بسا بىتقصير باشد

عطا به اندازه كرامت  90
عطا به اندازه كرامت

كسى كه با دست كوتاه ببخشد با دست بلند به او بخشيده مىشود

دو برنامه در زندگى  130
دو برنامه در زندگى

خوشا به حال كسى كه همتش همه مصروف كارى باشد كه او را به كار آيد و تمام كوشش را براى چيزى قرار دهد كه او را (فرداى قيامت از آتش دوزخ) رهايى بخشد

كنترل شهوت  101
كنترل شهوت

؛ و نيز او فرمان مى‌دهد كه خواسته‌هاى نابجاى خود را درهم بشكند، و به هنگام وسوسه‌هاى نفس خويشتن‌دارى را پيش گيرد زيرا كه نفس اماره انسان را به بدى وا مى‌دارد، مگر آنكه رحمت خدا شامل حال او شود

عزت و افتخار  101
عزت و افتخار

خدايا اين عزت، مرا بس است كه بنده تو باشم و اين افتخار برايم بس است كه تو پروردگار منى

صفحه از 6
تعداد موارد : 81