قدرت مسلمانان و عدم تشبه به كفّار  90
قدرت مسلمانان و عدم تشبه به كفّار

موهاى سفيد را تغيير دهيد (رنگ كنيد) و خود را شبيه يهود نكنيد. امام عليه السلام فرمود: اين سخن را پيامبر صلى الله عليه و آله زمانى فرمود كه پيروان اسلام اندك بودند، امّا امروز كه اسلام گسترش يافته، و نظام اسلامى استوار شده، هر ...

جاذبه و دافعه  78
جاذبه و دافعه

كسى كه نزديكانش او را رها سازند، آنها كه دورند او را مىبرند

عفو هنگام قدرت  93
عفو هنگام قدرت

هنگامى كه بر دشمنت پيروز شدى عفو را شكرانه اين پيروزى قرار ده

چگونه با مردم زندگى كنيم؟  104
چگونه با مردم زندگى كنيم؟

با مردم آنچنان معاشرت كنيد كه اگر مرديد براى شما اشك بريزند، و اگر زنده مانديد با اشتياق به سوى شما آيند

سه دستور اخلاقى (شجاعت، حياء و فرصت)  133
سه دستور اخلاقى (شجاعت، حياء و فرصت)

ترس با نااميدى و يأس مقرون است، و شرم و كمرويى با محروميت، و فرصتها مىگذرد همچون عبور ابرها، پس فرصتهاى نيك را غنيمت شماريد

چهار صفت ناپسند  90
چهار صفت ناپسند

بخل ننگ است، ترس نقصان است و فقر شخص زيرك را از بيان دليلش گنگ مىسازد، و شخصى كه فقير است در شهرش نيز غريب و بيگانه است

درس توحيد و خداشناسى  83
درس توحيد و خداشناسى

تعجّب كنيد از اين انسان كه با يك قطعه «پى» مىبيند، و با قطعه «گوشتى» سخن مىگويد، و با «استخوانى» مىشنود و از «شكافى» نَفس مىكشد. (يعنى اين كارهاى بزرگ و حياتى را با اين وسائل كوچك انجام مىدهد

سؤال كردن- از خود راضى بودن  77
سؤال كردن- از خود راضى بودن

پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست، و انسان از خودراضى، دشمنان او فراوانند

عامل تحقير، ذليل و توهين  76
عامل تحقير، ذليل و توهين

هر كس طمع در درون داشته باشد خود را حقير كرده، و كسى كه ناراحتىهايش را فاش كند به ذلت خويش راضى شده، و كسى كه زبانش را بر خود امير كند شخصيت خود را پايمال كرده است

فتنه  75
فتنه

هر شخص گرفتارى را نمىتوان سرزنش كرد (چه بسا بىتقصير باشد

عطا به اندازه كرامت  70
عطا به اندازه كرامت

كسى كه با دست كوتاه ببخشد با دست بلند به او بخشيده مىشود

دو برنامه در زندگى  99
دو برنامه در زندگى

خوشا به حال كسى كه همتش همه مصروف كارى باشد كه او را به كار آيد و تمام كوشش را براى چيزى قرار دهد كه او را (فرداى قيامت از آتش دوزخ) رهايى بخشد

كنترل شهوت  77
كنترل شهوت

؛ و نيز او فرمان مى‌دهد كه خواسته‌هاى نابجاى خود را درهم بشكند، و به هنگام وسوسه‌هاى نفس خويشتن‌دارى را پيش گيرد زيرا كه نفس اماره انسان را به بدى وا مى‌دارد، مگر آنكه رحمت خدا شامل حال او شود

عزت و افتخار  75
عزت و افتخار

خدايا اين عزت، مرا بس است كه بنده تو باشم و اين افتخار برايم بس است كه تو پروردگار منى

صفحه از 6
تعداد موارد : 81