سرآغاز خطبه های پیامبر خدا(ص)  1235
سرآغاز خطبه های پیامبر خدا(ص)

پیامبر(ص) خطبه هایش را با ستايش خدا آغاز می کرد ، به استثناى خطبه عيد كه آغاز آن ، تكبير است .

توضيحى درباره وضوى پيامبر خدا(ص)  2598
توضيحى درباره وضوى پيامبر خدا(ص)

چگونگی وضوی رسول خدا(ص) در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد و زمان عمره های پیامبر(ص)  773
تعداد و زمان عمره های پیامبر(ص)

در باره تعداد و زمان عمره هاى پيامبر خدا، روايات مختلفى نقل شده است

سخنی در باره تعداد اذان گویان پیامبر خدا  1814
سخنی در باره تعداد اذان گویان پیامبر خدا

مجموعا چهار نفر به عنوان موذّن پيامبر صلى الله عليه و آله معرّفى شده اند: بلال ، ابن اُمّ مكتوم ، عبد العزيز اَصَم و ابو محذوره .