این حدیث نشان می دهد که رسیدگی به امور خانواده از بسیاری از کارهای خوب و پرثواب دیگر، اهمیت بیشتری دارد.

طبق این حدیث، یک عامل فساد در بازار توجه شیاطین به بازار است.

پیامبر گرامی اسلام(ص) عنایت خداوند به توبه کننده را به توجه شدید پرنده به بچه هایش تشبیه کرده است.

حضرت فاطمه(س) پس از عروسی در خانه ای دور از خانه ی پیامبر(ص) زندگی می کرد. اما رسول خدا(ص) زوج جوان را نزدیک خود در خانه ی حارثه انتقال داد.

نظارت و نصایح امام علی(ع) در مورد بازاریان در این حدیث آمده است.

مردی که خود را از نظر تقوا و دانش و اخلاق از دیگری برتر می دانست، در مورد او گفت: خداوند هرگز او را نمی آمرزد. اما خداوند بعکس عمل کرد و آن را که چنان ادعایی داشت، مجازات کرد و دیگری را بخشید.

وقتی که میان دختر و پدر در انتخاب همسر اختلاف نظر پیش آمد و مرافعه را نزد رسول خدا بردند، آن حضرت نظر دختر را ترجیح داد.

بخشی از رفتار پیامبر اسلام(ص) هنگام ازدواج حضرت فاطمه(س) با امام علی(ع) در این حدیث آمده است.

وقتی یونس از خداوند خواست که مجازات اخروی او را در همین دنیا به او بچشاند، خداوند همسری ناسازگار نصیبش ساخت که حکایت از سختی تحمل اذیت همسر دارد.

رسول گرامی اسلام(ص) بهترین همسر خود را کسی دانست که دستش درازتر باشد. سپس توضیح داد که منظور بخشنده تر بودن است.

خداوند در قیامت گناهان مؤمنان را یک یک به یادشان می آورد و در نهایت نه تنها آنها را محو می کند بلکه آنها را به کار نیکو تغییر می دهد.

ماجرای عروسی و مراسم آن در این حدیث آمده است.

امام کاظم(ع) به محمد بن حکیم سفارش می کرد که در مسجد پیامبر(ص) در مدینه با مردم به مباحثه بپردازد و سپس از چگونگی بحث ها می پرسید.

در گرماگرم جنگ احد و پراکندگی مسلمانان، رسول خدا(ص) به ابودجانه اجازه ی ترک میدان داد. اما بر بیعتش با رسول خدا همچنان پایمردی کرد.

شخصی که در مورد شغل پسرش از پیامبر(ص) مشورت خواست، حضرت به او سفارش کرد که از پنج شغل بپرهیزد

امام رضا(ع) دلیل پذیرفته نشدن فرعون را اینگونه بیان فرمود که چون او عذاب الهی را دید و توبه کرد.

امام علی(ع) به کسی که شامیان را لعن می کرد سفارش کرد که به جای آن، ویژگی های بد آنان را بگوید و نیز جهت اصلاحشان دعا کند.

یونس قوم خود را نفرین کرد اما به دلیل توبه ی حقیقی آنها، عذاب بر آنها نازل نشد. یونس این را که دید غضبناک شد و این غضبناک شدن زمینه ی گرفتار شدن او در شکم ماهی را فراهم ساخت.

پیامبر اکرم(ص) مردی را که از خرجی خانواده اش کم بگذارد، گناهکار معرفی کرده است.

نخستین تکبیری که در مراسم عروسی گفته شد، در عروسی حضرت فاطمه(س) بود.

صفحه از 11
تعداد موارد : 204