همسر گزینی

یکی از امور مهم در زندگی، انتخاب همسر شایسته است. امام باقر(ع) در این حدیث، چند نمونه از همسران شایسته و ناشایست را ذکر کرده و با آن، اهمیت همسر را نشان داده است.
 2

تلاش برای رفع نیاز، عملی خدایی

برخی ناآشنایان با معارف اسلامی، هرتلاش دنیایی را ناپسند می شمارند در حالی که رسول گرامی اسلام(ص)، میان تلاش برای رفع نیاز و تلاش برای ثروت اندوزی و فخرفروشی، تفاوت قائل شده است. اولی را پسندیده و دومی را ناپسند شمرده است.
 2

باز داشتن از گناه با دلیل

نخستین قدم برای امر به معروف و نهی از منکر، برخورد نرم و همراه با دلیل با گناهکار و نیز با کسی است که تصمیم بر گناه دارد. پیامبر اکرم(ص) هنگام مواجه شدن با جوانی که تصمیم به گناه داشته، از همین روش استفاده کرده و نتیجه بخش بوده است.
 4

نیرومندترین شخص

از نظر پیامبر اسلام(ص) نیرومندترین شخص، کسی است که هنگام خشنودی و خشم، پا را از حق بیرون نگذارد.
 34

پشت پا زدن به مقام و ثروت برای دین

قریش برای دست برداشتن پیامبر اسلام(ص) از تبلیغ دین خود، به آن حضرت، ثروت و ریاست را پیشنهاد داد اما پیامبر(ص) برای اعتلای اسلام، نپذیرفت.
 56

جوانان شتابان تر به کار نیکو

امام صادق(ع) شتاب جوانان نیکویی و پذیرش حق را بیش از دیگران می داند و توجه به آنان را سفارش کرده است.
 17

دل جوان نرم تر از دل پیر

وقتی که برادران یوسف به خطای خود نزد یعقوب اعتراف کردند و درخواست استغفار نمودند، یعقوب با تأخیر برایشان استغفار کرد اما یوسف با شنیدن این اعتراف، همان موقع برایشان آمرزش خواهی کرد. امام صادق(ع) این را نشانه ی نرم تر بودن دل جوان خوانده است.
 59