امام صادق(ع) به کسی که قصد تجارت داشت، نصیحت مشفقانه ای کرد.

امام علی(ع) خدایی را می پرستد که دیده است البته با چشم دل نه با چشم سر

در شورایی که می خواست جانشین عمر بن خطاب را تعیین کند، امام علی(ع) برای حقانیت خود به قضیه ی مباهله استناد کرد.

قبیله ای شرط بیعت خود با پیامبر(ص) آن قرار دادند که پس از ارتحال آن حضرت، حکومت به آنان برسد اما حضرت نپذیرفت.

سه سفارش امام علی(ع) به عمر بن خطاب به عنوان حاکم

وقتی واثله عیب شتر را پس از فروش و پیش از رفتن خریدار، به او گفت، خریدار تعجب کرد...

شب قبل از جنگ بدر، خضر در خواب اسم اعظم را به امام علی(ع) یاد داد.

امام صادق(ع) برای شخصی توضیح داد که اگر نتوان چیزی را توصیف کرد، دلیل بر انکار آن نمی شود. پس از آن، برخی مسلمان شدند.

امام علی(ع) در زمان حکومتش از کسی لباس خرید که او را نشناسد تا به او بخاطر مقامش، تخفیف ندهد

هنگامی که قحطی شد، امام صادق(ع) دستور داد گندم های موجود در خانه را بفروشند و مثل دیگر مردمان، روزانه گندم تهیه کنند.

صداقت اقتضا می کند فروشنده در امانت فروشی، چیزی بر مبلغ تعیین شده نیفزاید تا اضافی را برای خود بردارد.

مناظره امام صادق(ع) با ابن ابی العوجاء

حضرت ابراهیم(ع) فقر را بدتر از آتش نمرود برشمرد

امام علی(ع) در این حدیث تصریح می کند که جانشینی پیامبر(ص) حق او بوده است که به او ندادند.

پیامبر(ص) به صاحب شتر سفارش کرد که هنگام هدیه دادن شتر ماده، بچه اش نیز همراه آن داده شود

پیامبر(ص) با کاردی خیک های شراب را پاره کرد و سپس کارد را به امام علی(ع) داد و از او خواست تا خیک های دیگر شراب را نیز پاره کند

با توجه به اینکه عذاب سخت قیامت در انتظار کافران است، احتیاط اقتضا می کند که از کفر دست بردارند حتی اگر با قطعیت به وجود عذاب پی نبرده باشند.

رسول گرامی اسلام(ص) شرطهایی را در بیعت دوم عقبه ذکر کرد که براساس آن با وی پیمان ببندند

پیامبر(ص) به شخصی سفارش کرد که چه هنگام خرید و چه هنگام فروش، قیمت واقعی که در نظر دارد بگوید.

اگر خوراکی بدون پیمانه کردن استفاده شود یعنی بی حساب و کتاب است و نمی توان برای هزینه ی زندگی، برنامه ریزی صحیحی داشت مخصوصا در زمانهای گذشته که خوراکی جات، گران تمام می شده است.

صفحه از 18
تعداد موارد : 349