مؤمن تنها کسی نیست که شهادت به یگانگی خدا و پیامبری حضرت محمد(ص) بدهد.

صبر امام باقر(ع) سبب اسلام شخص مسیحی شد.

وقتی به امام علی(ع) خبر داده شد که شخصی افکار خوارج را دارد او را نکشت.

در شب شهادت حمزه، پیامبر(ص) به او مواردی را آموزش داد که باید به آنها ایمان داشته باشد.

یعقوب از طریق عزرائیل خبر شد که یوسف زنده است.

ماجرای قضاوت داود(ع)

رفتار مسالمت آمیز امام علی(ع) با یک خارجی در این حدیث نمایان است.

وقتی که مسلمانان از رسول خدا(ص) خواستند تا بالاجبار مردم را مسلمان کنند حضرت نپذیرفت چون...

وقتی عمر خواست زنی را به جرم زنا سنگسار کند، امام علی(ع) از این کار مانع شد چون زن از روی ترس اقرار به زنا کرده بود.

گرفتاری های ایوب بخاطر گناه نبود بلکه...

مردی که مالک اشتر را نمی شناخت به او دشنام داد اما مالک اشتر به مسجد رفت و از خداوند برای او طلب بخشش کرد.

چگونگی آفرینش حوا در این حدیث تبیین شده است.

شخصی که مسلمان شد، با اینکه مادرش مسلمان نبود، رسول خدا(ص) محبت به مادر را به او سفارش کرد و همین سبب شد مادر اسلام بیاورد و ساعاتی بعد، از دنیا رفت.

به صرف اتهام نمی توان کسی را دستگیر و زندانی کرد.

ماجرای تعطیلی شنبه میان یهودیان

ماجرای چگونگی اسلام آوردن امام علی(ع) و حضرت خدیجه(س) در این حدیث بیان شده است.

شأن نزول آیه تطهیر

رسول خدا(ص) در اوایل بعثت، فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و معجزه ای از خود به نشانه پیامبری نشان داد و از آنان بیعت خواست اما فقط امام علی(ع) بیعت کرد.

درجات ایمان انسان ها در این حدیث تبیین شده است.

امام علی(ع) به صرف اتهام کسی به کار خلاف، او را مجازات نمی کرد.

صفحه از 24
تعداد موارد : 480