امام باقر(ع) وقتی نگاهش به خانه ی خدا افتاد چنان گریست که توجه مردم را جلب کرد.

هنگامی که مردم در نیشابور از امام رضا(ع) درخواست حدیث کردند، کلمه ی توحید را به عنوان حصن مطرح فرمود اما شرط آن را ولایت اهل بیت(ع) ذکر کرد.

وقتی خبر جان دادن نوه ی رسول خدا(ص) به او رسید، در عین حال که دخترش را دعوت به صبر کرد، خود نیز با دیدن صحنه، اشک از دیدگانش جاری شد. هم تسلیم رضای الهی بود و هم گریه از روی محبت می کرد. ...

پیامبر اکرم(ص) در برابر دست برداشتن از یک نخل خرما برای یک مسلمان، نخلی در بهشت را تضمین کرد.

به دلیل اینکه رسول خدا(ص) غذایی برای مهمانش نداشت، امام علی(ع) مهمان را به منزل برد و با تنها غذایی که برای فرزندانش داشتند، از مهمان پذیرایی کردند.

سید بن طاووس ماجرای مباهله را نسبتا مفصل تر و جامع تر نقل کرده است.

وقتی که ملک الموت سراغ شخصی ثروتمند رفت، ثروتها را جمع کرد و خطاب به آنها، ثروتش را مایه ی غفلت دانست.

پیامبر خدا(ص) بلال حبشی با اینکه برده ای سیاه پوست بود به خواستگاری دختر یکی از انصار فرستاد.

هنگامی که مهمانی بر رسول خدا(ص) وارد شد و پیامبر(ص) چیزی برای پذیرایی نداشت، امام علی(ع) او را به منزل برد و در عین ناداری از او پذیرایی کرد.

رسول خدا(ص) برادران خود را کسانی می دانست که پس از او می آیند و به او ایمان می آورند.

وقتی که امام علی(ع) دانست که دو روز است که خانواده اش چیزی برای خوردن ندارند، برای تهیه ی غذا دیناری قرض گرفت اما در راه، مقداد را در تنگدستی دید و آن یک دینار را به او بخشید.

هنگامی که امام علی(ع) لباس مورد نیازش را به فقیری داد، خداوند برای او لباسی فاخر در بهشت در نظر گرفت.

پیامبر اکرم(ص) مایل بود که ازدواج بصورت علنی صورت گیرد و به علنی بودن، سفارش می فرمود.

هنگامی که خداوند درجه ای از درجات رسول اکرم(ص) را که به سبب ایثارش را نشان موسی داد، موسی تحمل دیدن را نداشت.

معصیت کار به سبب ایثار آب در حال نیاز شدید به آن، در قیامت نجات می یابد.

امام حسن(ع) شرم داشت از اینکه هنگام غذا خوردن، جانداری به او نگاه کند و از غذای خود به او ندهد.

یکی از مواقعی که وفاداری خویشان و اصحاب امام حسین(ع) نمود پیدا کرد، شب عاشورا بود که حضرت به همگی اجازه ی ترک جنگ را داد اما هیچکدام نرفتند.

امام صادق(ع) در این ماجرا، کمال ایمان را در عصر ظهور حضرت قائم(ع) وعده داده است.

زنی که پدر، برادر و شوهرش در زمان پیامبر(ص) در جنگ شهید شده بودند، بی تابی اش با شنیدن خبر شهادت شوهرش، بیشتر شد و تعجب پیامبر(ص) را برانگیخت.

امام کاظم(ع) به کسی که از ناداری شکوه داشت، سفارش به روزه و صدقه فرمود.

صفحه از 4
تعداد موارد : 78