رسول خدا(ص) در حال خواندن خطبه ی نماز جمعه بود که عده ای از مسجد برای خرید و سرگرمی خارج شدند و...

امام علی(ع) تبیین فرموده که نفاق سبب نسبت دروغ به پیامبر(ص) حتی از سوی بعضی از اصحاب بوده است.

رسول گرامی اسلام(ص) در این حدیث نشان داده است که اهل بیت او چه کسانی هستند.

نقشه برادران یوسف(ع) در مورد کشتن حضرت یوسف(ع) در این روایت آمده است.

امام کاظم(ع) ثابت کرد که هرچند رسول خدا(ص) نسل پسری ندارد اما امامان(ع) از ذریه ی او به حساب می آیند.

همان سفارش معروف در فارسی که: «تخم مرغ ها را در یک سبد نچین» در این حدیث آمده است.

امام صادق(ع) صفات خداوند را برای هشام بن سالم برشمرد.

حدیثی در ماجرای غدیر و بیعت مردم

سفارش رسول خدا(ص) به زینب عطرفروش که از غل و غش در عطرش بپرهیزد.

استدلال امام صادق(ع) برای ابوشاکر دیصانی در مورد اثبات وجود خداوند.

امام صادق(ع) دوست نداشت از کمبود جنس در بازار سوء استفاده شود و جنس گران تر فروخته شود.

رسول خدا(ص) از میان فرقه های مختلف اسلامی، تنها یک فرقه را نجات یافته معرفی کرده است.

پیامبر اکرم(ص) اصحابش را چنان تربیت کرد که اگر سوار بر مرکب، چوبدستی آنها می افتاد خود از مرکب پیاده می شدند و برمی داشتند و از کسی درخواست آن را نمی کردند.

امام صادق(ع) نهی فرمود از اینکه انسان به بهانه ی کنار گذاشتن دنیا، کسب و کار را کنار بگذارد

آزمایش مسلمانان در این حدیث مورد تاکید قرار گرفته است.

هنگامی که قحطی شد، امام صادق(ع) دستور داد در بیت او نیز مانند دیگران خوراکی تهیه شود.

امام صادق(ع) به کسی که قصد تجارت داشت، نصیحت مشفقانه ای کرد.

امام علی(ع) خدایی را می پرستد که دیده است البته با چشم دل نه با چشم سر

در شورایی که می خواست جانشین عمر بن خطاب را تعیین کند، امام علی(ع) برای حقانیت خود به قضیه ی مباهله استناد کرد.

قبیله ای شرط بیعت خود با پیامبر(ص) آن قرار دادند که پس از ارتحال آن حضرت، حکومت به آنان برسد اما حضرت نپذیرفت.

صفحه از 19
تعداد موارد : 365