بازدید : 1637

پنداره نحوست ماه صفر

چکیده : روایت بشارت دادن به خروج از ماه صفر در مجموعه­‌های روایی شیعه نقل نشده و تنها در دو - سه کتاب معاصر آمده است. هیچ کدام از این کتاب­ها سندی برای آن ذکر نکرده و منبع حدیثی کهن یا معتبری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
بازدید : 2548

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محسن موسوی
بازدید : 2519

نگاهی نو به فضیلت های اخلاقی در کتاب کافی

چکیده : «فضیلتهای اخلاقی» از اصطلاحات ریشه دار در فلسفۀ یونان و به معنای کمالاتی وجودی است که درجۀ انسانیت آدمی را تعیین و مبنایی برای ارزشگذاری رفتارهای او ایجاد میکند. در این پژوهش تلاش شده است، فضیلت های اصلی اخلاقی از نگاه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حمیدرضا محمودزاده حسینی
بازدید : 1692

جوامع روایی فریقین و گزارۀ نقصان عقل زن

چکیده : کاستی خرد زنان، گمانهای است که از دیرباز در متون اسلامی و دیدگاههای عالمان اسلامی رایج بوده و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی خاصی را در ارزشگذاری شخصیت زن در جهان اسلام به دنبال داشته است. ریشۀ این نگره، تنها در روایات فریقین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : زینب مجلسی راد
بازدید : 1669

قوم جای گزین، در روایات تفسیری

چکیده : خداوند در آیۀ 54 سورة »مائده«، مؤمنان را تهدید فرموده که در صورت ارتداد و بازگشت از دین، قوم دیگری را با شش ویژگیِ برجسته، جایگزین آنان خواهد کرد. در اینکه «قوم جایگزین» چه کسانی هستند، در روایات فریقین از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی رستم نژاد
بازدید : 2392

بازشناسی شخصیت «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»

چکیده : یکی از روایانِ پرتکرار در مجموعۀ کتاب های رواییِ شیعه، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است، که با وجود توثیق شیخ طوسی و اشاره به عامیمذهب بودن وی، فقها و رجالیون دربارۀ او بحث و اختالف داشته، سه نظر متفاوت: عامی ثقه، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققیان
بازدید : 1727

سبک زندگی معنوی و اجتماعی در سیرۀ رضوی(ع)

چکیده : از نگاه شیعه، گفتار، رفتار و تقریر پیامبر و ائمه(ع) حجت و برهان شرعی است؛ از این رو، سبک زندگیِ این بزرگواران برای شیعیان صبغۀ الهی دارد. شناخت سبک زندگی پیشوایان دین، نیازمند مطالعۀ دقیق و همه جانبۀ زندگی فردی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوطالب علی نژاد جویباری
بازدید : 2644

بررسي تحليلی اعتبار و جايگاه كتاب «طب النبی(ص)»

چکیده : منابع حديثيِ شيعه و اهل سنت دربردارندۀ روايات فراواني دربارۀ آداب خوردن، آشاميدن، خواص خوراكيها و راه درمان بسياري از بيماري هاست؛ به گونه اي كه برخي از بزرگان به تأليف كتابهايي در اين باره پرداختند. با توجه به اهميت موضوع بهداشت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس محمودی
بازدید : 3485

درنگی در حدیث: «علماء امّتی افضل من أنبیاء بنی اسرائیل»

چکیده : روایت: «علماء امّتی افضل من انبیاء بنیاسرائیل» بسیار مشهور است، اما دربارۀ سند و متن این روایت شبهاتی وجود دارد. روایت مزبور در منابع حدیثیِ کهن به چشم نمی خورد، و به انضمام برخی قرائن، اطمینان به صدور آن از رسولاکرم بسیار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن زارع پور
صفحه از 3
تعداد موارد : 21