عبدالله بن سبا، آن چه بود و آن چه نبود

چکیده : «عبدالله بن سبا» چهره اى مرموز و مبهم در متون تاریخى است که دربارۀ او بسیار سخن گفته شده است نگاشته های تاریخى اهل سنت، به ویژه در دورۀ اخیر، او را یهودى زاده اى بنیانگذار شورش علیه عثمان و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی

اعتبار سنجی اصل زید نرسی

چکیده : اصول حدیثی، کتاب هایی هستند که در عصرِ معصومان نگاشته شده اند. یکی از این نوشته ها به «اصل زید نَرسی» معروف است. هرچند نرسی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام بود، در توثیق و تضعیف وی و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی خویی

روش فقه الحدیثی علامه مجلسی (ره) در مرآة العقول

چکیده : دانش فقه الحدیث، یکی از شاخه های علوم حدیث است که فهم بهتر روایات را ممکن میکند. این دانش در پی کشف مراد حقیقی متکلم بوده و به طور مستقیم، با مقصود معصومان در ارتباط است. شرح حدیث بر اساس دانسته های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر خدّامیان آرانی

رابطه توحید و ولایت در آیات و روایات

چکیده : «توحید» و «ولایت»، از مباحث مهمّ اندیشۀ شیعی اند که از سویی، ارتباط ناگسستنی با هم دارند و از سوی دیگر، عدم شناخت صحیح رابطۀ این دو، به دو تفکر وهابیتِ ارهابی و شیعۀ غالی می انجامد. نوشتار پیشرو سعی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم جوادی

مدل «احسان - سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی

چکیده : احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده و اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد نظریۀ محبت در اسلام بر پایۀ محبت احسان است و لذا احسان از طریق جلب محبت موجب بهبود روابط می شود همچنین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس پسندیده

فلسفه شکل گیری سبک «موضوعات نگاری» در اهل سنت

چکیده : «موضوعات نگاری» در اهل سنت، متأثر از تاریخ جمع و تدوین حدیث در میان ایشان است. اتفاقات این مقطع تاریخی و اشکالات حدیث پژوهی آن در کتابهای »الموضوعات« قابل ردیابی است. تحلیل شکل گیری سبک موضوعات نگاری و مفاهیم التزامی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر

حدیث «عشرة مبشرة» یا استفاده های سیاسی از روایت

چکیده : مستشرقان با مطالعه در موارد اختلافی بین گرایش ها و نحله های اسلامی، نتایج و دست آوردهای خود را به صورت روشمند و جدید ارائه کرده اند. »مایا یازگی« و از مستشرقان معاصر و با بررسی روشمندانه روایت جعلی«عشرۀ مبشره» ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مایا یازگی
پديدآورنده : سید مهدی حسینی

بررسی مصداق اهل بیت و مفهوم «اراده» در آیه ی تطهیر

چکیده : یۀ 33 سورۀ «احزاب»، از ارادۀ خداوند دربارۀ پاکیِ اهلبیت از هر گونه پلیدی سخن گفته است. تفاوت ضمیرهای قسمتی از آیه با آیات قبل و بعد، موجب اختلاف دیدگاه ها در تعیین مصداق اهل بیت و مفهوم «اراده» در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا عطایی

واکاوی فتوایی منسوب به شیخ مفید

چکیده : در دوره های اخير، فتوايی به شيخ مفيد نسبت داده شده و مشهور گشته است. اين فتوا در غالب داستان بوده و در پی آن است تا ارتباطی را بين امام عصر و شيخ مفيد ثابت کند. تاريخِ نگارش کهن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمیان

خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهن

چکیده : هدف از این پژوهش، اثبات پایبندی رجالیان متقدم شیعه، به فرمایشات معصومان در »چگونگی توصیف راویاان« اسا. باه نرار میرسد که شیوه توثیق و تضعیف رجالیان متقدم، ریشه در چارچوبی دارد که معصومان به عنوان شرایط ا گااه شارال مزم و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی غلامعلی
صفحه از 2
تعداد موارد : 15