بازدید : 1433

جایگاه «کتب لغت، بافت و مصداق» در فرایند فهم معنا (با تأکید بر روایات تفسیری)

چکیده : کشف معنای روایت، هدف نهایی پژوهش های حدیثی است؛ به طوری که عناصر متعددی در دستیابی به این معنا نقش دارند. از جمله این عناصر می توان به « کتب لغت، بافت و مصادیقِ معنای یک واژه » به عنوان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر بنی عصار
بازدید : 1348

مفهوم‏ شناسی و نسبت سنجی دو اصطلاح «حدیث» و «سنّت»

چکیده : تصوّر رایج در اندیشه و زبان حدیث پژوهان، این همانی میان دو ا صطلاح « سنّت» و «حدیث» ا ست .این تصوّر آفات پژوه شی فراوانی را در حوزه اندیشه ای و کارکردی «حدیث» ایجاد نموده ا ست. اما اصطلاح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد حسن حکیم
پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی
بازدید : 1470

پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلی

چکیده : رجالیان در بازشناسی حال راویان و بحث در بارۀ وثاقت و یا ضعف ایشان افزون بر توثیقات فردی و خاص گاه درمواردی با استناد به قواعدی کلی و فراگیر، گروهی از راویان را در شمار موثقان وارد کرده و به اعتبار روایاتشان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدصادق بخشی جویباری
بازدید : 1126

شخصیت‏ شناسی احمد بن ادریس قمی

چکیده : احمد بن ادریس قمی از طایفه ا شعری و از راویانی ا ست که او را به وثاقت ستوده اند. دارای کتابی به نام نوادر بوده و جنبه انتقال دهندگی میراث حدیثی اصحاب در او برجسته است. وی میراث روایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید جمال الدین موسوی
بازدید : 1250

نقد تاریخی احادیث در تفسیر المیزان

چکیده : واقعیت های تاریخی و حوادثی که در پرتو اسناد تاریخی ثبت شده اند، از جمله معیارهایی است که در نقد روایات مورد استناد قرار می گیرند. علامه طباطبایی در ذیل بحث های روایی المیزان، از این مهم غافل نبوده و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : کیومرث رجبی
بازدید : 1276

نقد شیوه‏ های تبلیغ و اطلاع ‏رسانی عصر مدرنیته برپایه سیره تبلیغی امام علی علیه السلام

چکیده : تبلیغ، فرآیند انتقال پیام از سوی فرستنده آن، باهدف تأثیرگذاری و اقناع مخاطب است. در تبلیغات مدرن امروزی، كاربرد شیوه ها و ا ستفاده از ابزارها، تنو ّع افسار گسیخته ای پیدا كرده. و جبر و تحمیل پیام، جایگزین اختیار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمدجواد حسینی فالحی
پديدآورنده : علی شیرخانی
پديدآورنده : مقصود رنجبر
بازدید : 4220

مؤلفه های مدیریت اقتصادی امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه

چکیده : یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسلامی، بهره گیری از مدیریت شایسته و کارآمد است. این مدیریت در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی و مؤلفه هایی است که سیره و سخن امیرمومنان(علیه السلام)یکی از بهترین منابع شناسایی و استخراج آنهاست. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : مریم شجاعی حقیقی
بازدید : 2492

نگاه فقه الحديثي به روايات «نواقص العقول»

چکیده : برخی روايات اسلامی، زنان را نواقص العقول توصیف کردهاند، اين روايات با برداشتها و برخوردهای متعددی مواجه شده است، وموجب برانگیختن جدالی درعرصههای علمی شده اند؛ و نوشته های متعددی، در قالب های مختلف پیرامون اين موضوع نوشته شده است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 1713

نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثیق و تضعیف راویان

چکیده : حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسالمی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. نقد روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفتها و تامین اعتبار متون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر خدّامیان آرانی
بازدید : 2224

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

چکیده : یکی از راه های اعتبارسنجی کتب حدیثی، بررسی منابع آنهاست. شیخ صدوق و شیخ طوسی منابع کتب خویش را ذکر کرده اند؛ اما کلینی چنین تصریحی ندارد و در اسناد کتاب الکافی هم، الفاظی که دلالت بر انتقال این مجموعه به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد قربانی
صفحه از 2
تعداد موارد : 12