بازدید : 1163

بازپژوهی حیات شخصی ابو‌العباس نجاشی

چکیده : کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعة اثر ابو‌العباس احمد‌بن‌علی نجاشی مشهور به رجال نجاشی مهم‌ترین اثر فهرستی و رجالی امامیه است. با وجود اهمیت و شهرت کتاب نجاشی، از مؤلف آن که جزء اکابر علمای امامیه در نیمۀ اول قرن پنجم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید طاوسی مسرور
پديدآورنده : رسول جعفریان
بازدید : 1666

بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجال

چکیده : یکی از مسائل مهم در کتب استدلالی رجالی متداول که در دوره‌های اخیر تدوین می‌شود، توجه به دلیل و مبنای قبول جرح و تعدیل‌های رجال‌شناسان دربارۀ راویان است. از دیرباز، کیفیت مقبولیت و ارزش‌گذاری گفته‌های رجالیان متقدم در اعتبار اسانید ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی فریزنی
پديدآورنده : سید علی دلبری
بازدید : 1698

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه (نمونه موردی بنوفضّال)

چکیده : بدون تردید، فطحیان یکی از پرکارترین زیرگروه‌های اعتقادی شیعه در چرخۀ انتقال احادیث در امامیه هستند. در میان فطحیان نیز خاندان بنوفضال (به ویژه حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و علی‌بن‌حسن‌بن فضال) از جایگاهی ویژه برخوردار می‌باشند. تجلیل و بزرگداشت رجالیان از این خاندان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس مفید
بازدید : 1483

درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائی

چکیده : فهرست شیخ طوسی یکی از مصادر رجالی است که به صورت کامل نقل شده است. موقعیت علمی شیخ طوسی و جایگاه کتاب فهرست در اعتبار سنجی، باعث شده است نسخه‌های زیادی از این کتاب رونوشت شود، ولی این نسخه‌ها دارای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد جواد شبیری
پديدآورنده : محمد باقر ملکیان
بازدید : 1125

راه های احراز وثاقت علی بن محمد بن قتیبة

چکیده : یکی از راویان قرن سوم که افزون بر نقل روایت از افراد گوناگون، در حفظ و نشر اخبار فقیه و متکلم بزرگ امامی اثنی عشری‌، فضل ‌بن ‌شاذان نقشی مؤثر داشته است، شاگرد وی، علی ‌بن ‌محمد ‌بن قتیبة نیشابوری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رضا صاحبی
پديدآورنده : سید محمد حسن موسوی مهر
بازدید : 1586

سفرهای علمی ابن‌قولویه و ارتباط آن با منابع کامل‌الزیارات

چکیده : این نوشتار به بررسی سفر‌های علمی «ابن‌قولویه قمّی» محدّث بلند‌آوازۀ شیعه به برخی مناطق جهان اسلام آن روزگار و رهاوردهای این سفرها می‌پردازد. پرسش اساسی این است که بر پایۀ داده‌های تاریخی و رجالی موجود، ابن‌قولویه به چه شهرهایی سفر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امین حسین پوری