گوشه ای از شخصیت معنوی و عبادی امام سجاد(ع) در این ماجرا نمایان شده است.

استدلال امام سجاد(ع) به آیه ای از قرآن در باره حقانیت اهل بیت(ع)

امام زین العابدین(ع) با محبت به کسی که به او توهین کرده بود، سبب هدایتش شد.

امام سجاد(ع) مقید بود در هنگام روزه بودن، دیگ های غذا جهت اطعام بار بگذارد.

امام سجاد(ع) با مادرش هم غذا نمی شد تا مبادا چیزی را بردارد که مادرش می خواسته بردارد

به اعتراف عبدالملک بن مروان، امام سجاد(ع) شخصیتی است که اگر کاری را انجام دهد که دیگران پست می دانند، نه تنها از شخصیت او کاسته نمی شود بلکه بر عظمت او افزوده می شود.