امام کاظم(ع) ثابت کرد که هرچند رسول خدا(ص) نسل پسری ندارد اما امامان(ع) از ذریه ی او به حساب می آیند.

در این ماجرا گوشه ای از عبادت و کرامت امام کاظم(ع) نشان داده شده است.

برخی اصحاب امام کاظم(ع) از حضرت اجازه خواستند تا دشنام گوی حضرت را به قتل برسانند. اما امام(ع) این کار را نپسندید بلکه با رفتاری محبت آمیز، آن شخص را هدایت کرد و اینگونه به اطرافیان فهماند تا وقتی که بتوان با نرمی کسی ...

امام کاظم(ع) با توجه به روحیه ای که از شخصی گناهکار داشته، با جمله ای حساب شده، او را به توبه واداشت: اگر بنده بود از مولای خود می ترسید.