امام هادی(ع) با شخصی اسلاوی، به زبان خودش سخن گفت.

امام هادی(ع) مردی غریبه را به نامی صدا زد که تنها در کودکی او را با آن صدا می زدند

حضرت عبدالعظیم، اعتقادات خود را به امام هادی(ع) عرضه کرد تا بداند درست است یا خیر.