پیامبر(ص) تعداد امامان(ع) را دوازده تن ذکر کرد.

سدیر صیرفی شدت گریه ی امام صادق(ع) را نقل می کند که از انحراف مسلمانان در عصر غیبت می گریست.

پدر شیخ صدوق از حسین بن روح (نایب حضرت مهدی ع) خواست تا از آن حضرت بخواهد تا برای فرزند دار شدنش دعا کند و با دعای آن حضرت، شیخ صدوق متولد شد.

امام صادق(ع) در این ماجرا، کمال ایمان را در عصر ظهور حضرت قائم(ع) وعده داده است.