حدیث همراه - میزان الحکمة (نسخه symbian)  5136
حدیث همراه - میزان الحکمة (نسخه symbian)

متن کتاب میزان الحکمة مشتمل بر 23000 حديث با چينش موضوعی و ترتيب الفبايی در 560 عنوان اصلی و 4197 عنوان فرعی؛ ارائۀ آيات قرآنی مناسب در ابتدای هر موضوع

حدیث  همراه - حج و عمره در قرآن و حدیث (نسخه Java)  4105
حدیث همراه - حج و عمره در قرآن و حدیث (نسخه Java)

متن کتاب حج و عمره در قرآن و حدیث

حدیث  همراه - منتخب میزان الحکمة (نسخه symbian)  4194
حدیث همراه - منتخب میزان الحکمة (نسخه symbian)

اولين نرم افزار حديثی قابل اجرا بر روی تلفن همراه، حاوی متن کتاب منتخب ميزان الحکمه، 6850 حديث با اعراب و ترجمه فارسی در 419 عنوان اصلی و 1900 عنوان فرعی به صورت موضوعی

حدیث  همراه - آیینه یادها (نسخه Java)  4525
حدیث همراه - آیینه یادها (نسخه Java)

ارائه احاديث مرتبط با (مناسبت‌ها)ی شمسی و قمری بصورت جداگانه؛ انتخاب آيات و روايات كوتاه، گويا و كاربردی

حدیث  همراه - حج و عمره در قرآن و حدیث (نسخه symbian)  3789
حدیث همراه - حج و عمره در قرآن و حدیث (نسخه symbian)

متن کتاب حج و عمره در قرآن و حدیث

حدیث  همراه - منتخب میزان الحکمة (نسخه Java)  6896
حدیث همراه - منتخب میزان الحکمة (نسخه Java)

اولين نرم افزار حديثی قابل اجرا بر روی تلفن همراه، حاوی متن کتاب منتخب ميزان الحکمه، 6850 حديث با اعراب و ترجمه فارسی در 419 عنوان اصلی و 1900 عنوان فرعی به صورت موضوعی

حدیث  همراه - آیینه یادها (نسخه symbian)  3793
حدیث همراه - آیینه یادها (نسخه symbian)

ارائه احاديث مرتبط با (مناسبت‌ها)ی شمسی و قمری بصورت جداگانه؛ انتخاب آيات و روايات كوتاه، گويا و كاربردی