بازدید : 3692

حدیث و اندیشه

چکیده : نیم سال نامه علمی ترویجی حدیث و اندیشه

نویسنده :

 صاحب امتياز : دانشگاه قرآن و حدیث
مدير مسئول : محمد محمدی ری شهری
سردبير : ناصر رفیعی
جانشين سردبير : مهدی مردانی
مدير اجرايى : حسین صادقی فرد