شرح احوال علامه مجلسی  2373

شرح احوال علامه مجلسی

از ياداشت هايى كه بلاغى در «گلزار الحجه» آورده ، مطالبى است كه راجع به شرح حال علاّمه مجلسى ، جمع آورى و تحرير نموده است . بلاغى در نظر داشته كه كتاب مفصّلى در شرح حال مجلسى و خاندان وى بنگارد و بدين جهت ...

رسالة في تحقيق حال كتاب فقه الرضا (ع)  15065

رسالة في تحقيق حال كتاب فقه الرضا (ع)

بعضى بر اين عقيده اند كه اين كتاب ، به قلم خود امام است و بعضى گفته اند كه به نقل از ايشان است . برخى نيز بر اين عقيده اند كه اين كتاب ، كتاب ديگرى است كه بعضى آن را به امام نسبت ...

صفحه از 20
تعداد موارد : 118