بينش

مشتمل بر : 1. بينش 2. بيناترين مردم
 3109

پرسيدن

مشتمل بر : 1. كليد دانش 2. خوب پرسيدن 3. خوددارى از پرس و جوهاي بيجا
 2986

پشيماني

مشتمل بر : 1. ايمن‏دارنده از پشيمانى 2. آن‏چه پشيماني به بار مي‏آورد 3. پشيماني قيامت
 2426

تقليد

مشتمل بر : 1. تقليد نكوهيده 2. كسي كه تقليد از او رواست
 2505

چاره

 2046

حافظه

مشتمل بر : 1. نعمت حافظه 2. حفظ كردن در خردسالي 3. آنچه حافظه را زياد مي‏كند
 2309

حكمت

مشتمل بر: 1. فضيلتِ حكمت 2. فضيلتِ حكيم 3. حكمت گمشده مؤمن است 4. كارهايي كه برازنده حكيم نيست 5. تفسير حكمت 6. سرآمد حكمت 7. آنچه حكمت مي‏آورد 8. موانع كسب حكمت 9. كسي كه از حكمت بهره‏اي نمي‏برد 10. آثار حكمت 11. مراقبت از حكمت 12. حكمتهاي تازه ودلنشين
 2732

حماقت

مشتمل بر : 1. نکوهش حماقت 2. صفات احمق 3. همنشيني با احمق 4. درمان احمق 5. احمق‏ترين مردم 6. جواب احمق 7. گوناگون
 3164
صفحه از 4
تعداد موارد : 34