پزشكي

مشتمل بر : 1. پزشك حقيقي 2. آنچه انسان را از مراجعه به طبيب بي‏نياز مي‏كند 3. ضامن بودن پزشك‏نماىِ نادان 4. حكيم‏تر از طبيب 5. پزشك جان 6. گوناگون
 3554

پاكيزگي

مشتمل بر : 1. تشويق به پاكيزگي 2. اسلام و پاكيزگي 3. تشويق به پاكيزگي لباس
 3960

بيماري

مشتمل بر : 1. بيماري 2. بيمارى، اجر ندارد ولى از... 3. پنهان داشتن بيماري 4. كسي كه بيمار شود و شِكوه نكند 5. كسي كه بيماري خود را از پزشكان پوشيده بدارد 6. براى بيمار بودن، سلامت... 7. گونه‏هاي بيماري 8. عيادت از بيمار 9. آداب عيادت 10. حكمت عيادت 11. بيمار نمايي 12. گوناگون
 3658

دارو و درمان

مشتمل بر : 1. درمان كردن 2. هر دردي را دارويي است 3. شتاب نكردن در مصرف دارو 4. پرهيز بهترين داروست 5. بزرگترين دارو 6. درمان با چيزهاي حرام 7. درمان كردن خود از بيماريهاي دنيوي 8. گوناگون
 3918
صفحه از 2
تعداد موارد : 17