پژوهشي در باره نامه‌هاي دعوت حضرت رسول صلي الله عليه و آله - صفحه 141

پژوهشی در باره نامه‌های دعوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله

زهرا ناظمی ۱

مهدی مهریزی ۲

چکیده

این پژوهش به مطالعه نامه‌های دعوت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‌پردازد. با یک نگرش کلی به تمام نامه‌های دعوت، مواردی چون؛ تعداد نامه‌ها، زمان ارسال نامه‌ها، مخاطبان، مفاهیم اصلی و متون اختلافی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مصادر طولی و عرضی نامه‌ها، مسأله امی بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و فلسفه ارسال پیام کتبی نیز بررسی شده است. در بخش دیگری از این پژوهش، تحلیل فراوانی ‌نامه‌های دعوت بر اساس سال‌های پس از بعثت، تحلیل فراوانی نامه‌ها از حیث مخاطبان، مؤلفه‌های مهم نامه‌ها و میزان تکرارشان مورد توجه است. در پایان این نوشتار، ادبیات نامه‌ها و عوامل تاثیرگذار بر نامه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: رسالت جهانی، نامه دعوت، سیره پیامبر اسلام .

درآمد

اسلام دینی فراگیر و جهان شمول، دین خاتم، کامل‌ترین ادیان آسمانی، تضمین کننده رشد و کمال همه جانبه بشر است. لذا از همان آغاز ظهور، خود را در حصارهای تنگ نژادی و قبیله‌ای محدود نساخت.
پیامبر گرامی اسلام برای قوم و قبیله خاصی مبعوث نشده بود تا پیامش را بر آن قوم و قبیله محصور نماید. بلکه بر اساس آموزه‌های قرآنی ماموریت داشت تا رسالت خود را فارغ از تمایزات قومی، نژادی و زبانی ابلاغ نماید:

1.کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

2.استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

صفحه از 171