حديث يوم الدار پژوهش و بررسى - صفحه 34

حديث يوم الدار: پژوهش و بررسى ۱

نويسنده: آيت‏اللّه‏ على احمدى ميانجى

مترجم: عبدالحسين طالعى‏ ۲

چكيده: حديث يوم الدار، بازگو كننده يكى از نخستين رويدادهاى تاريخ اسلام است كه برخى از دانشمندان اهل سنّت از جمله ابن‏تيميّه، شبهاتى پيرامون سند و متن آن (تعداد حاضران ارتباط قبول دعوت با جانشينى پيامبر، سبقت در اسلام آوردن و...) مطرح كرده‏اند. واسطى دانشمند اهل سنّت قرن چهارم نيز شبهاتى در مورد آيه مربوط به اين حديث مطرح كرده است؛ از جمله: امر در آيه، استخلاف و انقياد، مرسل بودن روايات، خطاب موازرت، معيّن بودن خليفه، احتمال ايجاد اختلاف، تحصيل حاصل، خلافت بر عشيره و... نويسنده در اين مقاله شبهه ها را بيان كرده و پاسخ گفته است. شبهاتى نيز در شأن نزول آيه مطرح شده كه نويسنده به آنها نيز پاسخ داده است.

كليد واژه‏ها: حديث يوم‏الدار / ابن‏تيميّه، نقد و بررسى / واسطى، نقد و بررسى / امامت و خلافت / قرآن و شأن نزول / بياضى عاملى، نقد و بررسى / منهاج السنّه [كتاب] / الصراط المستقيم [كتاب] / آيه انذار.

1.متن اصلى اين مقاله تحت عنوان «حديث الإنذار يوم الدار» در مجلّه رسالة الثّقلين (نشريّه مجمع جهانى اهل البيت عليهم ‏السلام ) شماره ۲۲ و ۲۳ (در سال ۱۴۱۸ق) منتشر شده است.

2.عضو هيئت علمى دانشگاه قم.

صفحه از 60