سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمّه عليهم ‏السلام

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین شهری

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :