عزّت‏ مدارى در حادثه عاشورا و تبلور آن در سيره حضرت زينب عليها السلام‏ - صفحه 7

عزّت‏مدارى در حادثه عاشورا و تبلور آن در سيره حضرت زينب عليها السلام‏

راضيه بديعيان‏۱

دكتر سيّد ابراهيم ميرشاه جعفرى‏۲

چكيده: نهضت سيّدالشهدا يك حماسه بزرگ اسلامى - الاهى بود كه عزت و كرامت انسانى را در ميان مسلمانان زنده كرد. در حالى كه يك قيامِ به ظاهر شكست‏خورده بود. براى اسراى اين قيام عزّت و كرامت چه مفهومى داشت؟ تبيين نقش عزّت و عزّت‏مدارى در واقعه عاشورا و همچنين پرداختن به عزّت نفس و اقتدار حضرت زينب(س) در اين نوشتار مورد بحث قرار مى‏گيرد.
اين پژوهش كه به شيوه توصيفى تحليلى انجام شده است مى‏رساند كه: حادثه كربلا از بدو امر بر مبناى پاسدارى از عزّت و كرامت انسانها شكل گرفته است، و عزّت محورى در گفتار و كردار امام حسين عليه السلام نمود بارزى دارد. درخشان‏ترين الگوى عزّت‏محورى پس از امام حسين عليه السلام در عملكرد حضرت زينب(س) قابل مشاهده است. حفظ اقتدار و عزّت در لباس اسارت، كار بزرگى است كه تنها عقيله بنى‏هاشم

1.دانشجوى كارشناسى ارشد رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان.

2.دانشيار گروه علوم تربيتى دانشگاه اصفهان.

صفحه از 22