سيماى حضرت زينب عليها السلام در آينه برخى منابع انگليسى‏ - صفحه 45

سيماى حضرت زينب عليها السلام در آينه برخى منابع انگليسى‏

محمّدرضا فخر روحانى‏۱

چكيده: خاورشناسان در آثار خود رويكردهاى متفاوتى در مورد حضرت زينب (س) دارند. برخى از آنها در مورد آن حضرت سكوت كرده‏اند؛ با آنكه درباره مسائل فرعى و جزئى سخن گفته‏اند. برخى ديگر به اجمال برگزار كرده‏اند و گروهى ديگر مطالبى گفته‏اند كه به دليل عدم مراجعه به منابع اصيل و معتبر يا در موارد معدود غرض‏ورزيهاى خاص، آميخته با اشتباهات است. در اين گفتار، برخى از اين موارد نقد و بررسى مى‏شود.

كليد واژه: خاورشناسان / شيعه‏شناسان / حضرت زينب (س) - ديدگاه خاورشناسان / دائرةالمعارفهاى اسلامى.

وقايع تاريخى همواره با محوريّت يك يا دو نفر شخصيّت برجسته شناسايى و معرّفى مى‏شوند؛ امّا واقعيّت اين است كه همان يك يا دو نفر شخصيّت برجسته بدون داشتن همفكران و ياوران مناسب و فداكار، نمى‏توانند چنان حركتهاى بزرگ و

1.استاديار دانشگاه قم.

صفحه از 51