رساله‏ نامه حضرت زينب (س) - صفحه 165

رساله‏نامه حضرت زينب (س)

حميد سليم‏گندمى‏۱

صديقه شاكرى‏۲

چكيده: در اين پژوهش، پس از ارائه شرح حال مختصرى از حضرت زينب (س)، نوزده پايان‏نامه دانشگاهى و حوزوى در مقاطع كارشناسى و كارشناسى ارشد در موضوع حضرت زينب (س) به ترتيب الفباى عناوين و در دو بخش: پايان‏نامه‏هاى مستقل و مرتبط، معرّفى شده است.
ذيل هر عنوان: اطّلاعات توصيفى، چكيده، محلّ نگهدارى و شماره بازيابى ذكر شده است. براساس بررسى آمارى مختصرى كه درباره پايان‏نامه‏ها به لحاظ موضوع، زبان، سال و مقطع تحصيلى انجام شده، فقط يك پايان‏نامه به زبان عربى در موضوع مربوط به دست آمد و قديم‏ترين پايان‏نامه‏هاى مستقل با عنوانهاى «نقش حضرت زينب(س) در حماسه عاشورا و ادبيّات فارسى» و «مقايسه خطبه حضرت فاطمه با خطبه حضرت زينب (س)» در سال 1378 و قديم‏ترين پايان‏نامه

1.كارشناس ارشد كتابدارى و اطّلاع‏رسانى و عضو هيئت علمى سازمان اسناد و كتابخانه ملّى ايران.

2.كارشناس ارشد كتابدارى و اطّلاع‏رسانى سازمان اسناد و كتابخانه ملّى ايران.

صفحه از 189