رساله‏ نامه حضرت زينب (س) - صفحه 166

مرتبط در سال 1385 تحقيق و دفاع شده است. موضوعات اصلى پايان‏نامه‏هاى معرّفى شده به ترتيب تعداد پايان‏نامه در هر موضوع عبارت‏اند از: سرگذشت و شخصيّت حضرت زينب (س)، واقعه عاشورا (جامعه‏شناسى واقعه عاشورا، پيامهاى عاشورا) و نقش زنان در واقعه عاشورا (حضرت زينب (س) و ساير بانوان)، سيره عملى (اخلاق، عرفان، صبر، اسوه بودن، الهام‏گيرى از ثقلين)، مشاركت سياسى و اجتماعى زنان، خطبه‏ها و ادبيات (مدايح، مرثيه‏ها و قصيده‏هاى زينبيّه).

كليد واژه‏ها: حضرت زينب (س) / حضرت زينب (س) - پايان‏نامه‏ها / واقعه عاشورا - پايان‏نامه‏ها.

مقدّمه‏

1-1) وجه تسميه عنوان مقاله‏

معمولاً براى فهرست پايان‏نامه‏هاى يك موضوع خاص از عبارات و عناوينى همچون گزيده پايان‏نامه، فهرست پايان‏نامه، چكيده‏نامه و چكيده پايان‏نامه استفاده مى‏شود. براى عنوان اين مقاله، از عناوين مشابه كتابنامه، كتابشناسى، مقاله‏نامه و مقاله‏شناسى استفاده شده است. بر اين اساس و با توجّه به بررسى كلمات مترادف پايان‏نامه، واژه رساله انتخاب و عنوان رساله‏نامه و رساله‏شناسى برگزيده شد. سپس طبق جستجوى به عمل آمده، مقاله‏اى تحت عنوان «رساله‏شناسى پايان‏نامه‏هايى درباره انديشه‏هاى علامه طباطبايى (ره)» تهيه و تنظيمِ پژوهشكده حوزه و دانشگاه، به دست آمد. لذا از ميان آن دو عنوان «رساله‏نامه» را برگزيديم. بنابراين «رساله‏نامه حضرت زينب (س)» به معناى معرّفى رساله‏هاى حوزوى و دانشگاهى (پايان‏نامه‏ها) در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد است كه به صورت مستقل يا

صفحه از 189