بررسى اسناد احاديث سه باب از كتاب «الحجّه» كافى - صفحه 44

بررسى اسناد احاديث سه باب از كتاب «الحجّه» كافى‏

عبداللَّه فروزان‏فر۱

نهله غروى نائينى‏۲

چكيده: با وجود تمجيدها و تأييدهاى فراوان از احاديث كتاب كافى كلينى در قرون مختلف و اعتماد بر آنها، در ميان متأخّران، نظريّاتى در عدم اعتبار اسناد برخى از احاديث اين كتاب مطرح شده است. اين مقاله با بررسى سند احاديث سه باب از بابهاى كتاب «الحجّه» ضمن يادآورى برخى احاديث مهم درباره اهل بيت، بر تثبيت سند بسيارى از اين احاديث دست يافته و آنها را با اظهار نظر علّامه مجلسى در كتاب «مرآة العقول» مقايسه كرده است.

كليدواژه: سند / كتاب الحجّه / صحيح / حسن / موثّق.

مقدّمه‏

از آنجا كه سنّت و حديث دومين منبع از منابع استخراج احكام‏ند، آگاهى از صحّت و سقم آنها داراى اهمّيّت فراوان است. كتاب «الكافى» مرحوم كلينى يكى از

1.دانشجوى دكترى علوم قرآن و حديث، دانشگاه تربيت مدرّس.

2.دانشيار دانشگاه تربيت مدرّس.

صفحه از 67