انسان در عالم ذرّ نتايج و تواتر روايات - صفحه 119

انسان در عالم ذرّ: نتايج و تواتر روايات‏

محمّد بيابانى اسكويى‏۱

چكيده: نويسنده در اين مقاله، نتايج به دست آمده از آيات و روايات عالم ذرّ را در بيست عنوان، عرضه مى‏كند. وى سپس خاطرنشان مى‏كند كه براى فهم ارتباط برخى از روايات به عالم ذرّ، بايد آنها را در كنار يكديگر نهاد و به آنها به شكل يك مجموعه نگريست. توجّه به ساختار منظّم روايى درباره چگونگى خلقت انسان، به عنوان شرط لازم فهم درست آيات و روايات خلقت، نكته ديگرى است كه نويسنده بدان اشاره مى‏كند. وى در پايان، تواتر روايات عالم ذرّ را براساس بيان هفت تن از فقهاء و محدّثان، نشان مى‏دهد.

كليد واژه‏ها: عالم ذرّ - نتايج روايات / عالم ذرّ - تواتر روايات / عالم ذرّ - اقوال علماء.

مقدّمه

نويسنده در مقاله «عالم ذرّ: شناخت و مستندات قرآنى» (سفينه شماره 19) حقيقت عالم ذرّ را توضيح داد و تعدّد آن را بر اساس روايات، بيان و مستندات قرآنىِ آن را نقل كرد (در اينجا به شش آيه مى‏پردازد). همچنين در مقاله «عالم ذرّ در اخبار:

1.محقّق و مدرّس، حوزه علميّه قم.

صفحه از 126