جايگاه تأويل در روايات تفسيرى امام سجاد عليه السلام - صفحه 70

جايگاه تأويل در روايات تفسيرى امام سجاد عليه السلام

منصور پهلوان‏۱

معصومه آگاهى‏۲

چكيده: بخش قابل توجهى از روايات تفسيرى را كه از امام سجاد عليه السلام برجاى مانده، تأويل آيات و ارائه مصاديق آنها تشكيل مى‏دهد. اين روايات نقش تعيين‏كننده‏اى در بازسازى عقايد جامعه پس از شهادت سيد الشهداء عليه السلام دارد، در اين گفتار، فزونىِ روايات تأويلى و تعيين مصاديق آيات، بر پايه مخاطب و فضاى صدور روايات تحليل شده است.
نگارنده، نمونه‏هايى از موضوع‏هاى اين روايات را بدين‏سان برمى‏شمارد: بازسازى بنيان تفكّر ولايت‏مدار، ترسيم محورهاى تفكّر مهدوى، تعيين مصاديق آيات.

كليد واژه: امام سجاد عليه السلام / تفسير مأثور / تأويل / مصداق / مهدويّت در قرآن / امامت در قرآن.

1.استاد دانشگاه تهران. Email : Pahlevan@ut.ac.ir

2.دانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. Email:Magahi۲۵@gmail.com

صفحه از 83