معيار توثيق و تضعيف نزد رجاليون عامّه‏ - صفحه 9

معيار توثيق و تضعيف نزد رجاليون عامّه‏

مرتضى فرج‏پور۱

چكيده : نگارنده در اين گفتار، مبانى توثيق و تضعيف راويان در كتابهاى حديثى اهل تسنن را نقد و بررسى كرده و نشان داده كه اين مبانى، از نظر علمى استوار نيست، بلكه مبتنى بر تعصّب و يك جانبه‏نگرى است. همچنين گاهى قانون‏هاى كلّى خود را زير پا مى‏گذارند. بررسى و نقد جرح و تعديل‏هاى شمس‏الدين ذهبى و ابن‏حجر عسقلانى، فضل‏بن روزبهان و ابن‏جوزى پايان‏بخش اين گفتار است.

كليد واژه : احاديث اهل تسنّن - توثيق و تضعيف ؛ احاديث اهل تسنّن - جرح و تعديل ؛ دراية الحديث اهل تسنّن - نقد و بررسى ؛ ذهبى، شمس‏الدين ؛ عسقلانى، ابن‏حجر ؛ ابن‏روزبهان، فضل ؛ ابن‏جوزى.

مقدّمه‏

بحث در اين مختصر، درباره توثيق و تضعيفهايى است كه در ميان دانشمندان رجالى عامّه رايج است. بعد از كمى تتبّع در منابع حديثى و رجالى عامه، اين سؤال به ذهن مى‏رسد كه اين توثيق و تضعيفها بر چه پايه‏اى مبتنى است؟ آيا پايه‏اى علمى دارد يا تعصّبات فرقه‏اى و حزبى در آنها مؤثّر و گاهى حاكم بر آنهاست؟

1.محقّق و مدرّس، حوزه علميّه قم.

صفحه از 28