سيماى امام على عليه السلام در قصيده عينيّه شاعر اهل سنّت، عبدالباقى العمرى‏ - صفحه 60

سيماى امام على عليه السلام در قصيده عينيّه شاعر اهل سنّت، عبدالباقى العمرى‏

آفرين زارع‏۱

مرضيّه كهندل جهرمى‏۲

چكيده: امام على‏بن ابى‏طالب عليه السلام شخصيّتى است بى‏نظير كه شاعران بسيارى از مذاهب گوناگون، زبان به مدح ايشان گشوده‏اند. شاعران اهل سنّت نيز از اين امر مستثنا نبوده‏اند و شخصيّت والاى حضرت على عليه السلام نه تنها شيعيان را به ستايش واداشته، بلكه دانشمندان و بزرگان غير شيعه نيز، آن‏گاه كه گوشه‏هايى از عظمت آن حضرت را درك كرده‏اند، در برابر عظمت شخصيّت ايشان سر تعظيم فرود آورده‏اند.
در اين مقاله، سعى شده تا با بررسى قصيده عينيّه شاعر اهل سنّت، عبدالباقى العمرى، دورنمايى از چهره تابناك امام على عليه السلام را به نمايش بگذاريم و ديدگاه عمرى و ميزان معرفت وى را نسبت به امام اوّل مسلمانان با الهام از قرآن كريم و حديث شريف بكاويم.

كليد واژه: امام على عليه السلام ؛ عصر عثمانى ؛ مديحه ؛ قصيده عينيّه ؛ عبدالباقى العمرى.

1.استاديار زبان و ادبيّات عربى دانشگاه شيراز. Email: a.zare@rose.shirazu.ac.ir

2.عضو هيئت علمى پايگاه استنادى علوم جهان اسلام.

صفحه از 80