حواشى شيخ بهاء الدين عاملى بر كافى‏ - صفحه 164

حواشى شيخ بهاء الدين عاملى بر كافى‏

محمود ملكى تراكمه‏اى‏۱

چكيده : نگارنده در اين گفتار، شش مورد از تعليقات شيخ بهاءالدين عاملى بر دو حديث از كتاب كافى در باب ويژگى‏هاى عقل را از يك نسخه خطى كافى نقل مى‏كند.

كليد واژه : كافى (كتاب) - تعليقات، عاملى، بهاءالدين، عقل - ويژگى‏ها، حديث شيعه - قرن يازدهم.

حواشى شيخ بهاء الدين عاملى بر كتاب التوحيد اصول كافى در شماره 20 فصلنامه سفينه به چاپ رسيد. با گذشت زمان به حواشى ديگرى دست يافتيم. نسخه‏اى از الكافى در كتابخانه ملّى به شماره 714/ ع با بلاغ شيخ بهايى و دو اِنهاء از وى وجود دارد كه در كتاب العقل و الجهل چند حاشيه از شيخ بهايى با رمز « ب ه سلّمه اللَّه» آمده است. همين حواشى در برخى شروح و حواشى الكافى نيز وجود داشت؛ امّا اهمّيّت اين نسخه با توجّه به قرائت آن بر شيخ بهايى، قابل توجّه است. از آنجا كه اين چند حاشيه مربوط به كتاب العقل بود، ما يك حاشيه ديگر را از شيخ

1.پژوهشگر علوم حديث، حوزه علميه قم.

صفحه از 168