نگاهى به تفسير منهج ‏الصادقين‏ - صفحه 35

نگاهى به تفسير منهج‏الصادقين‏

حسين ستّار ۱

چكيده: تفسير منهج‏الصادقين از مشهورترين تفسيرهاى فارسى است كه ملافتح‏اللَّه كاشانى دانشمند شيعه قرن دهم (م 988) آن را نوشته است. نگارنده در اين گفتار، به شرح حال مختصر كاشانى، استاد مشهور او على‏بن حسن زواره‏اى و آثارش، تأليفات كاشانى و ويژگيهاى تفسير منهج‏الصادقين پرداخته است.

كليد واژه: كاشانى - ملّا فتح‏اللَّه / مفسّران شيعه - قرن دهم / زواره‏اى - على‏بن حسن / منهج الصادقين.

مقدّمه‏

مسلمانان از ديرباز به قرآن توجّه داشتند. در اين ميان، نخستين تفسير فارسى بعد از قرن چهارم نوشته شد كه ترجمه تفسير طبرى بود و به دستور منصوربن نوح سامانى انجام گرفت. ۲ پس از آن نيز تفاسير فارسى فراوان نوشته شد كه علاوه بر فضيلت دينى، گنجينه‏اى بزرگ از زبان‏شناسى دربر دارد. ۳ از قرن نهم به بعد،

1.مربّى، گروه معارف اسلامى، دانشكده علوم انسانى، دانشگاه كاشان.

2.۱۱: ص ۱۱۵

3.۱۲: ص ۶

صفحه از 51