مرورى بر مقاله «ساز و كار خداوند در معرفت بخشى» - صفحه 125

مرورى بر مقاله «ساز و كار خداوند در معرفت بخشى»

اصغر غلامى ۱

چكيده: نگارنده در اين گفتار، مقاله «ساز و كار خداوند در معرفت‏بخشى» نوشته دكتر محمّدرضا ارشادى‏نيا (در سفينه شماره 23) را نقد مى‏كند كه خود در پاسخ گفتار آقاى بيابانى اسكويى است.
به گفته نگارنده، ناقد (ارشادى‏نيا) ميان مباحث نويسنده قبلى (بيابانى) خلط كرده است. وى در اين گفتار، درباره جبر واختيار، معرفةاللَّه و فطرى بودن آن، تأثير علل در بهره‏مندى از معرفت و سخنان ناقد در اين موارد، توضيح مى‏دهد و بر مطالبى از نويسنده قبلى تأكيد مى‏كند.

كليد واژه: معرفت خدا - آيات و روايات / جبر و اختيار / فطرت / توحيد / علّيّت / بيابانى اسكويى - محمّد / ارشادى‏نيا - محمّدرضا، نقد و بررسى.

1.پژوهشگر، حوزه علميّه قم.

صفحه از 137