آغاز نبوّت‏ - صفحه 10

آغاز نبوّت‏

دكتر منصور پهلوان‏۱

حامد شريعتى نياسر۲

چكيده: درباره زمان آغاز نبوّت پيامبر اسلام صلى اللَّه عليه و آله بين دانشمندان مسلمان، اختلاف نظر وجود دارد. عدّه‏اى را نظر بر اين است كه آغاز نبوّت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در سنّ چهل سالگى بوده است و بعضى اين زمان را از بدو طفوليّت و پايان دوره شيرخوارگى مى‏دانند. عدّه‏اى نيز با استناد به حديث «كُنْتُ نَبِيّاً و آدَمُ بَيْنَ الْماءِ وَ الطِّينِ»، آغاز نبوّت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله را قبل از خلقت آدم عليه السلام دانسته‏اند. مسئله اين تحقيق آن است كه زمان آغاز نبوّت پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله كِى بوده و آيين ايشان قبل از بعثت چه بوده است.

كليد واژه‏ها: رسالت / بعثت / پيامبرى / نبىّ / رسول / پيامبر صلى اللَّه عليه و آله / شَقّ صدر.

1.استاد دانشگاه تهران. Email : pahlevan@ut.ac.ir

2.دانشجوى دكترى رشته علوم قرآن و حديث، دانشگاه تهران. Email : hshariati.ut.ac.ir

صفحه از 29