هفت نكته درباره نبوّت و امامت‏ - صفحه 81

هفت نكته درباره نبوّت و امامت‏

حجّت الاسلام هادى مروى‏۱

چكيده: نگارنده از چند ديدگاه در باب نبوّت و امامت سخن مى‏گويد: نارسايى بشر در كسب فيض الهى؛ مستقلّات عقليّه مبناى قبول دين؛ تفاوت درجات انسانها؛ برهان امكان اشرف؛ عبوديّت كامل و عبد كامل. پيوند ميان عقل و نقل در اين گفتار، قابل توجّه است.اين گفتار، برگرفته از درس گفتارهاى شيخ محمود حلبى خراسانى در سال 1383 قمرى است.

كليد واژه‏ها: نبوّت ؛ امامت ؛ مستقلّات عقليّه ؛ عبوديّت كامل ؛ امكان اشرف ؛ نبوّت و امامت - برهان‏هاى عقلى ؛ حلبى، محمود ؛ پيوند عقل و نقل.

اشاره‏

1. از عالم زاهد مرحوم حجّت الاسلام و المسلمين هادى مروى خراسانى، چند دفتر مخطوط به جاى مانده كه بعضى از آنها تقريرات منابر واعظ دانشمند مرحوم

1.عالم و محقّق فقيد، حوزه علميّه تهران.

صفحه از 108