نبوّت از ديدگاه ميرزا مهدى اصفهانى‏ - صفحه 12

نبوّت از ديدگاه ميرزا مهدى اصفهانى‏

اصغر غلامى‏۱

چكيده: پاسخ آيةاللَّه ميرزا مهدى اصفهانى به اين پرسش كه «شناخت پيامبر چگونه و از چه راهى محقّق مى‏شود»، در اين گفتار بررسى شده است. محوريّت عبوديّت و تذكّر به نور عقل و اثاره عقول بشر، سبب مى‏شود كه شناخت پيامبر، فطرى باشد. در اين ميان، نقش معجزه و كاركرد آن نيز بررسى شده است.

كليد واژه‏ها: اصفهانى، ميرزا مهدى / نبوّت / عبوديّت / عقل - نور الهى / فطرت - نبوّت / معجزه.

درآمد

ترديدى نيست كه ارزش هر موجودى به ميزان فهم و توانايى ادراك اوست. اگر نوع انسان را از ساير موجودات برتر مى‏دانيم صرفاً به‏سبب برخوردارى او از نور عقل و بالاتر بودن قدرت ادراك اوست. مهم‏ترين شناختى كه مقدّم بر ساير شناختهاست، معرفت نفس و شناخت موقعيّت و جايگاه خويشتن در اين دنياست.
به نظر مى‏رسد كه اگر انسانى از بدو تولّد در جزيره‏اى متروك رها شود و هيچ

1.محقّق و پژوهشگر.

صفحه از 30