نگرشى نو به كذب و افترا بر خدا و رسول در حوزه حديث‏ - صفحه 31

نگرشى نو به كذب و افترا بر خدا و رسول در حوزه حديث‏

محمّدحسين امامى‏جو۱

چكيده: كذب و افترا بر خدا و رسول بر نگرش ما نسبت به احاديث، اثرى مهم دارد. نويسنده، ابتدا معناى كذب و افترا، سپس زشتىِ كذب وافترا بر خدا و رسول و اقسام آنها، به ويژه انكار وحيانى بودن دين را بررسى كرده و نتيجه مى‏گيرد كه احتمال صدق حديث مانع از ردّ حديث مى‏شود.

كليد واژه: حديث - نگرشها / دروغ / تهمت / كذب و افترا / وحى - ديدگاه‏ها.

مقدّمه‏

دروغ از گناهان كبيره است و دروغ بستن بر ديگران يكى از زشت‏ترين انواع آن. ميزان، زشتى دروغ و افترا بستگى دارد به شأن و شخصيّت كسى كه مورد اتّهام قرار گرفته است. از اين‏رو، هيچ‏گاه دروغ بستن بر خدا و رسول صلى اللَّه عليه و آله، با دروغ بستن بر ديگران هم‏سنگ نيست.
چه زشت است، انسان نسبت دروغ بر آفريننده‏اى دهد كه تمام كمالات از

1.استاد مدعوّ دانشگاه پيام نور، واحد گرمدره.

صفحه از 55